نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: فورفورال یک ترکیب شیمیایی سمی است. برای جلوگیری از اثرات آن بر انسان و محیط زیست، باید فاضلابهای حاوی فورفورال را پیش از دفع به محیط، به نحو مقتضی تصفیه نمود. در این مطالعه از روشهای اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر ازن برای حذف غلظتهای مختلف فورفورال از فاضلاب در مقیاس آزمایشگاهی استفاده شده است. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع کاربردی است. نمونه های مورد نیاز در هر بررسی در زمانهای مورد نظر برداشت شد. در این مطالعه اثر فرایندهای ازنزنی تنها (SOP)، ازنزنی کاتالیزوری (COP) و جذب تنها بر کربن فعال (SAP) بر میزان حذف فورفورال تحت شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: تأثیر برخی از پارامترهای مهم مثل pH ، دوزاژ کربن فعال و زمان واکنش بر کارایی SOP ،SAP و COP مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در موردpH نشان داد که کارایی هر سه فرآیند در شرایط خیلی اسیدی و قلیایی نسبت به سایر pH ها کمی بیشتر است. با افزایش میزان دوزاژ، راندمان حذف افزایش یافت و بالاخره با گذشت زمان واکنش، راندمان حذف برای هر سه فرآیند مطالعه شده، افزایش یافت.
نتیجه گیری: بیشتر بودن راندمان تجزیه فورفورال در شرایط اسیدی میتواند ناشی از اکسیداسیون مستقیم و کاتالیزوری آن توسط ازن باشد. بالاتر بودن راندمان در pH های قلیایی نیز ناشی از اکسیداسیون غیرمستقیم بر اثر تولید رادیکالهای هیدروکسیل میباشد.در مورد اثر زمان واکنش، نتایج نشاندهنده این است که در COP خاصیت سینرژیستی وجود دارد. بیشتر شدن سطوح موجود برای واکنش ازن-کربن فعال- فورفورال میتواند دلیل افزایش راندمان با افزایش دوزاژ کربن فعال باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The investigation of single ozonation process, catalytic ozonation process and single adsorption on activated carbon efficienciesfor removal of furfural from aqueous solution

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghaffari
  • Kazem Nadafi
  • Seyyed Gholamreza Mosavi
  • Mostafa Lieli

چکیده [English]

Background: Furfural is a toxic chemical, so, to avoid its effects on humans and the environment, furfural-containing wastewater must be treated with an appropriate method prior to dispose in the environment. In this study, advanced oxidation methods based on ozone was used to removal of various concentrations of furfural in laboratory scale.
Materials and Methods: This study is an applied research and the required samples was taken in desired times. The effects of single ozonation process (SOP), catalytic ozonation process (COP), and single adsorption on activated carbon (SAP) on furfural removal efficiency in different conditions were studied. Results: In this study, the influence of some important parameters such as pH, activated carbon dosage and reaction time on the efficiency of SOP, SAP and COP was studied. In the case of pH, the results showed that the efficiency of all three processes in very acidic and very alkaline conditions were higher than the other pH. By increasing activated carbon dosages, the removal efficiency was also increased. Finally, the removal efficiency for the processes studied, increased by increasing reaction time. Conclusion: The higher removal efficiency of furfural in acidic conditions can be due to direct and catalytic oxidation of furfural by ozone. Higher efficiency in the alkaline pH may be due to indirect oxidation because of hydroxyl radicals generation. About the effect of reaction time, the removal efficiency of COP indicates that there was a synergistic effect in catalytic ozonation processes. The increase of reaction surfaces available for ozone-activated carbon-furfural reactions could be the reason of increased efficiency with increasing dosages of activated carbon

کلیدواژه‌ها [English]

  • Furfural; Aqueous solution; Advanced oxidation; Activated carbon; Catalytic Ozonation