نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: شواهد زیادی مبنی بر مفید بودن ورزش در حالت عادی و دیابتی روی جریان خون ریز پوست وجود دارد. از طرفی یافته های اخیر نشان از اثرات محافظتی ودرمانی پپتید- C در بیماری دیابت و بهبود اختلالات عروقی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ورزش منظم مقاومتی بر روی عملکرد عروقی پپتید-C می‌باشد. مواد وروش‌ها: در این تحقیق تجربی، 30 سر موش از نژاد ویستار در محدوده وزنی10±220 گرم در دو گروه دیابتی (کنترل، ورزیده) و یک گروه کنترل سالم هم سن استفاده شد. گروه دیابتی ورزیده یک هفته بعد از ایجاد دیابت، به مدت 9 هفته تحت تمرینات منظم ورزشی مقاومتی به‌وسیله نردبان قرار ‌گرفتند. برای تعیین پاسخ عروق خونی پوست با استفاده از تکنیک لیزر داپلر،حیوانات با تزریق داخل صفاقی سدیم پنتوباربیتال (mg/kg50) بیهوش شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری آنوای یک طرفه برای مقایسه گروه ها استفاده شد.حداقل سطح تفاوت معنادار از لحاظ آماری، 05/0≥P در نظر گرفته شد.
یافته ها: تزریق موضعی پپتید- C باعث افزایش معنادار جریان خون در گروه‌های دیابتی ورزیده و غیر ورزیده در مقایسه با گروه کنترل شد. این اثر در دیابتی ورزیده به‌طور معناداری بیشتر از دیابتی غیر ورزیده می‌باشد. تزریق L-NNA: Nw-nitro-L-arginine(مهار کننده eNOS) پیش از پپتید-C باعث کاهش معنادار اتساع عروقی حاصل از این پپتید در گروه‌های دیابتی ورزیده و غیر ورزیده شد.
نتیجه‌گیری: تمرینات ورزشی منظم مقاومتی اثرات عروقی پپتید- C را احتمالاً از طریق مسیر نیتریک اکساید تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of regular resistance exercise on C-peptide vascular function in diabetic rats

نویسندگان [English]

  • Ali Heidarianpour
  • Ebrahim Zarrin kalam

چکیده [English]

Background: Many evidence showed that exercise training has beneficial effects on skin blood flow in the health and diabetic condition. On the other hand some finding showed that C-peptide has protective and therapeutic effect on vascular dysfunction-induced by diabetes. Therefore the purpose of this study is effects of resistance exercise on vascular function of C-peptide. Materials and methods: In this experimental study, Male wistar rats (220±10g, N=30) were used in two diabetic (control and trained) and one age-matched healthy control groups. After 1 week of diabetes induction, animals were submitted to resistance exercise training for 9
Weeks on ladder. To characterize cutaneous micro vascular responses by Laser Doppler
flowmetery, animals were deeply anesthetized by intraperitoneal injection of pentobarbital
sodium (50 mg/kg). For data analysis, one-way ANOVA test was used to compare the groups. Statistically significant difference between the minimum acceptable levels is p<0.05
Results: Local microinjection of c-peptide increased coetaneous blood flow in trained and control diabetic rats, however this effect in trained group is higher than control diabetic group rats. Administration of Nw-nitro-L-arginine (nitric oxide synthase inhibitor) before C-peptide reduced significantly C-peptide vascular effects in trained and control diabetic rats. Conclusions: Chronic resistance exercise potentiate C-peptide vascular function, possibly by nitric oxide pathway

کلیدواژه‌ها [English]

  • C
  • peptide
  • Skin Blood Flow
  • diabetes
  • Exercise Training
  • Nitric Oxide Pathway