نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بی حسی منطقه‌ای داخل وریدی (IVRA) یک روش ساده و قابل اعتماد برای ترمیم جراحات اندام فوقانی محسوب می‌شود. برای بهبود کیفیت بلوک، کاهش درد تورنیکه و بی‌دردی بعد از عمل ترکیبات متفاوتی به داروهای بی‌حس‌کننده موضعی اضافه می‌شوند. هدف اصلی از انجام این مطالعه تعیین اثر نیتروگلسیرین در بهبود کیفیت بلوک داخل وریدی منطقه‌ای با لیدوکائین- مپریدین می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی 50 بیمار با جراحات اندام فوقانی برای بی‌حسی منطقه‌ای داخل وریدی به‌صورت تصادفی در دو گروه مساوی قرار گرفتند. پس از بستن تورنیکه در گروه شاهد 200 میلی گرم لیدوکائین و 20 میلی گرم مپریدین و در گروه آزمون 200 میلی‌گرم لیدوکائین، 20 میلی‌گرم مپریدین و 200 میکروگرم نیتروگلسیرین تزریق شد. در هر دو گروه حجم دارو با نرمال سالین تا 40 سی‌سی رقیق شد. شروع بلوک حسی، کیفیت بلوک، نیاز به مخدر، زمان شروع درد و اولین دوز تزریق مسکن بعد از تخلیه تورنیکه ثبت شد. یافته‌ها: شروع بلوک حسی در گروه نیتروگلسیرین (1/1 ±7/3 دقیقه) نسبت به گروه مپریدین (3/1±1/5 دقیقه) کوتاه‌تر بوده است (004/0=P). کیفیت بی‌دردی دو گروه تفاوتی را نشان نداد و نیاز به فنتانیل برای کنترل درد در دو گروه برابر بود. درد در گروه مپریدین (448/73 – 07/35) 28/52 دقیقه و در گروه نیتروگلسیرین (23/92-28/61) 79/78 دقیقه بعد از تخلیه تورنیکه شروع شد. (29/0=P) زمان نیاز به مخدر در گروه لیدوکائین – مپریدین (18/81-39/40)78 /60 دقیقه و در گروه لیدوکائین- مپریدین – نیتروگلیسرین (06/106-30/69)68/87 دقیقه بود (064/ 0 P =). نتیجه‌گیری: بررسی این مطالعه نشان داد که افزودن نیتروگلسیرین به لیدوکائین و مپریدین زمان شروع بلوک حسی را کوتاه می‌کند؛ اما کیفیت بلوک منطقه‌ای داخل وریدی، بی‌دردی بعد از عمل و نیاز به مخدر را در بیماران تحت عمل جراحی دست تغییر نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Lidocaine-Meperidine with Lidocaine-Meperidine -Nitroglycerin for intravenous regional anesthesia

نویسندگان [English]

  • Nadia Banihashem
  • Bahman Hasan nasab
  • Babak Nemati
  • Vahid Hosseini
  • Borhaneh Hasan nasab

چکیده [English]

Background: Intravenous regional anesthesia (IVRA) is a easy and reliable method for extremity injuries. To improve block quality, decrease tourniquet pain and postoperative analgesia different drugs has been used as an adjuvant in IVRA. In this study, we evaluated the effect of nitroglycerin (NTG) in quality improvement when added to lidocaine and Meperidine as an adjuvant in IVRA. Materials and Methods: Fifthly patient with upper extremity injury under IVRA were randomly and blindly to two groups. Under identical condition, control group received total dose of 200 mg lidocaine and 20 mg Meperidine diluted with saline (40cc) and study group received 200 mg lidocaine and 20 mg Meperidine plus 200g Nitroglycerine. Onset time, anesthesia quality, tourniquet pain and analgesic use were assessed during surgery. After tourniquet deflation, the time to first analgesic requirement and side effect were noted.
Results: The sensory block onset time were shortened in study groups (3.7 1.1 vs 5.1 1.3 ) (P=0.004).Intraoperative pain score and quality of analgesic were not different between two groups and fentanyl requirement was similar. The onset of postoperative pain were similar in study and control groups.[78.79(61.28-92.23)vs 52.28(35.07-73.448)].(P=0.29). Conclusion: Addition of Nitroglycerine to lidocaine and Meperidine in intravenous regional anesthesia shortens onset times of sensory block but is not improved the quality of intraoperative analgesia and postoperative pain in patients undergoing hand surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitroglycerine
  • Lidocaine
  • Meperidine
  • Intravenous Regional Anesthesia
  • Analgesia