نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: این مطالعه به منظور تحلیل تجمع و تجمع توأم فامیلی و همبستگی درون فردی نزدیک‌بینی و چهار فنوتیپ آستیگماتیسم بر اساس مطالعه چشم تهران و مبتنی بر یک مدل شرطی انجام شده است.
مواد و روش‌ها: آستیگماتیسم کل (Total)، موافق قاعده (with the rule)، خلاف قاعده (against the rule)، مایل (oblique) و نزدیک‌بینی در یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت بر روی 1326خواهر و برادر 5 سال به بالا از اعضای 531 خانواده 4-2 نفری در مطالعه چشم تهران بین مرداد ماه تا آذر ماه 1382 و بر اساس یک نمونه گیری خوشه‌ای طبقه‌بندی شده تصادفی در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. یافته‌ها: بر مبنای مدل شرطی، و به‌وسیله نرم‌افزار 1/9 SAS، نسبت شانس (OR) شرطی (بازه اطمینان 95 درصد)، که نشان‌دهنده تجمع فامیلی است، برای آستیگماتیسم کل 16/1 (33/1-01/1) برای موافق قاعده 59/1 (16/2-17/1) و خلاف قاعده 77/1 (26/2-39/1) و مایل 12/2 (19/3-41/1) و نزدیک‌بینی 96/1 (24/2-72/1) به‌دست آمده است. از سوی دیگر نسبت شانس شرطی که نشان‌دهنده همبستگی درون فردی دو بیماری است برای موافق قاعده و نزدیک بینی 74/5 (17/8-99/3) برای خلاف قاعده و نزدیک بینی 41/3 (82/5-01/2) و برای مایل و نزدیک بینی 60/4 (86/9-15/2) و در نهایت برای آستیگماتیسم کل و نزدیک بینی 10/6 (82/7-76/4) می‌باشد. هیچ‌گونه رابطه معناداری برای تجمع توأم فامیلی یافت نشد.
نتیجه‌گیری: مبتنی بر مدل شرطی و پس از کنترل مخدوش‌کننده ها، تحلیل یک تجمع فامیلی معنی‌دار برای چهار فنوتیپ آستیگماتیسم و نزدیک بینی، یک همبستگی درون فردی شدید و یک تجمع توام فامیلی متوسط ولی غیر معنی دار بین آنها را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Familial Aggregation, Co-Aggregation and Association within Person of Myopia and Four Phenotypes of Astigmatism Based on a Conditional model: Tehran Eye Study

نویسندگان [English]

 • Keramt Noori Jaliani
 • Hojat Zerati
 • Kazem Mohammad
 • Mohaammadhasan Rakhshani
 • Hasan Hashemi
 • Akbar Fotohi

چکیده [English]

Background: To determine the familial aggregation, Co-aggregation and within person association of myopia and four phenotypes of astigmatism by a conditional model in Tehran Eye Study.
Materials and Methods: Myopia, Total, ATR, WTR and oblique astigmatism were studied through a population based, cross sectional study in 1326 siblings older than 5 years from 531 families with 2-4 siblings using stratified cluster random sampling from August to December 2002 in Tehran Eye Study. Results: Based on the conditional model and via Proc GENMOD SAS 9.1, the conditional odds ratios (95% confidence interval) ,that indicates conditional familial aggregation, for the total, WTR, ATR and oblique astigmatism and myopia were 1.16(1.01-1.33), 1.59(1.17-2.16), 1.77(1.39-2.26), 2.12(1.41-3.19) and 1.96(1.72-2.24), respectively .On the other hand, conditional odds ratios that indicates within person association of two disease, for myopia and WTR, myopia and ATR, myopia and Oblique and at last myopia and total astigmatism were 5.74(3.99-8.17), 3.41(2.01-5.82), 4.6(2.15-9.86) and 6.10(4.76-7.82), respectively. Although no significant familial co-aggregation has been identified. Conclusion: Based on conditional model and after controlling for the confounders, this analysis yielded, a significant aggregation of four phenotypes of astigmatism and myopia, a large within person association and moderate but non-significant co-aggregation of these disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Familial aggregation
 • Familial co
 • aggregation
 • Within person association
 • Astigmatism
 • Myopia