نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: افسردگی یکی از عوارض شایع به دنبال سکته های مغزی است. این امر باعث ناتوانی و اختلال در سیر بهبود و وضعیت شناختی بیماران می شود. هدف این مطالعه تأثیر درمان ضد افسردگی سیتالوپرام بر عملکردهای ویژه شناختی در فاز حاد سکته مغزی است . مواد و روش‌ها: در یک کارآزمایی بالینی، کلیه بیماران مبتلا به سکته ایسکمیک حاد که در طی یک سال (اردیبهشت 1389-1388اردیبهشت) به بیمارستان قائم مشهد مراجعه نموده بودند مورد ارزیابی قرار گرفتند (218 نفر). در نخستین ملاقات (هفته 4 پس از سکته) ارزیابی های نرولوژی و همچنین سنجش میزان افسردگی بر اساس آزمون افسردگی هامیلتون انجام شد.در نهایت تعداد 89 نفر به‌عنوان نمونه وارد مطالعه شدند. سطح توانمندی‌های شناختی بر اساس آزمون Dementia Rating Scale (DRS) و همچنین آزمون مختصر وضعیت روانی مورد ارزیابی قرار گرفت. بیماران بر اساس ارزیابی بالینی و نمره آزمون ها میلتون افسردگی به 3 دسته تقسیم شدند: بیمارانی که نمره آزمون هامیلتون آن‌ها بیشتر یا مساوی 20 ( 18 نفر ) و بیمارانی که نمره آزمون آن‌ها بین 19-12 بود (39 نفر). بیمارانی که نمره آزمون آن‌ها کم‌تر از 12 ارزیابی شد (32 نفر). بیماران گروه اول تحت درمان با سیتالوپرام قرار گرفتند. در ملاقات هفته 14 (ملاقات چهارم) مجدداً آزمون افسردگی‌ها میلتون و بررسی وضعیت شناختی صورت گرفت. اطلاعات به‌دست آمده توسط نرم‌افزار کامپیوتر 11SPSS مورد تحلیل آماری قرار گرفت. یافته‌ها: تغییر نمره افسردگی در ابتدای مطالعه و انتهای هفته هشتم و همچنین نمره کل دمانس و آزمون مختصر وضعیت روانی در گروه تحت درمان با سیتالوپرام از نظر آماری معنادار بود. نمره آزمون دمانس در بعد توجه در ابتدا و انتهای مطالعه، هم در گروه تحت درمان با سیتالوپرام و هم گروه فاقد افسردگی تفاوت آماری معناداری داشت. نتیجه‌گیری: با توجه به همراهی افسردگی و اختلالات شناختی پس از سکته‌های مغزی، شروع درمان‌های ضد افسردگی از جمله سیتالوپرام می‌تواند پیشنهاد درمانی مناسبی برای بهبود وضعیت خلقی و شناختی و در نتیجه ارتقاء سلامت بیماران مبتلا به سکته‌های مغزی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of citalopram on depression and cognitive functions of stroke patients

نویسندگان [English]

  • Mahmoodreza Azarpajooh
  • Naghmej Mokhber
  • Negar Asgharipour

چکیده [English]

Background: Post stroke depression is a common state after stroke causing disability and affects cognitive status in patients. Present study tried to show the effect of citalopram on post stroke depression as well as cognitive state. Materials and methods: in clinical trial study all patients with acute ischemic stroke who had been consecutively admitted to the Ghaem Hospital (from 1388-1389), in Mashhad were evaluated for inclusion in the study.(218 person).In first visit neurological tests and hamilton rating test for depression were taken. At last 89 patients admitted az sample of study. Cognitive impairment was assessed with the Dementia Rating Scale (DRS). The severity of the depressive symptoms was measured by Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D).Then they were classified into those with severe depressive symptoms (HAM-D >20; N=18), with mild depressive symptoms (HAM-D scores 12-19; N=39) and non-depressed patients (HAM-D scores < 12; N=32). Patients with severe depressive symptoms were treated with citalopram. Statistical analysis was performed using spss version 11.
Results: HRDS, MMSE and DRS scores had significant change at the baseline and the end of study in group treated by citalopram. There were significant differences between DRS scores in attention domain at the baseline and the end of study in both citalopram group and without depression. Conclusion: These data suggest that treatment of depressive symptoms in the acute phase of stroke improves both mood and cognition and would be a reasonable treatment for patients suffering post stroke depression and cognitive change after stroke

کلیدواژه‌ها [English]

  • depression
  • Cognition
  • Citalopram
  • Strock