نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی-عضلانی در اغلب مشاغل شیوع بالایی دارد. این پژوهش با هدف بررسی اختلالات اسکلتی-عضلانی و عوامل مرتبط با آن در بین مادران خانه‌دار انجام گردید. مواد و روش‌ها: یک مطالعه توصیفی– تحلیلی روی 333 نفر از مادران خانه‌دار تحت پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی سبزوار در سال 1388-1387 انجام گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه نوردیک، به‌صورت حضوری توسط پرسشگران آموزش‌دیده تکمیل گردید. یافته‌ها: میزان شیوع اختلالات اسکلتی– عضلانی در اندام‌های کمر، گردن و شانه به‌ترتیب 5/49 درصد، 1/24 درصد، 2/21 درصد بود. نتایج نشان داد که بین درد کمر و زانوها و BMI (08/0P=)، بین درد شانه و روش شستن لباس‌ها (04/0P=)، بین درد پا و وسیله نظافت منزل (01/0P=) و بین درد زانو و استفاده از پلکان (004/0P=) در یک سال گذشته ارتباط معنی‌داری وجود دارد. نتیجه‌گیری: بین اختلالات اسکلتی – عضلانی در مادران خانه دار با وسایل و تجهیزات استفاده شده در منزل ارتباط معنی‌داری وجود دارد. انجام پژوهش بیشتر برای تعیین دقیق تأثیر اختلالات اسکلتی-عضلانی توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevalence of Musculoskeletal disorders and it\'s risk factors among, mothers\' home working

نویسندگان [English]

  • Arash Akaberi
  • Reza Hekmatshoar
  • Majid Fallahi
  • Seyyed Mehdi Razavi

چکیده [English]

Background: Musculoskeletal disorders are highly one of the most important occupational health issues in the world, now days. Materials and Methods: A cross-sectional study among 333 mothers' home working carried out. We used modified Nordic questionnaire and information gathered by trained persons. Results: The commonest musculoskeletal disorders were from the low back (49.5%), Resulted showed that between low back , knuckle pain and BMI (P=0.008), between pain and use of stair (p=0.004) were significant relationship. Conclusion: between musculoskeletal disorders and use of devices in the homes were significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prevalence
  • Musculoskeletal Diseases
  • Occupational Health