نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری ساختمان از محیط‌های بسته نشأت می‌گیرند. هدف این مطالعه، بررسی میزان شیوع علایم بیماری ساختمان در کارکنان بخش اداری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می باشد . مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه کارکنان ساختمان اداری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از پاییز 89 به‌مدت یک‌سال از نظر علایم بیماری ساختمان با استفاده از پرسشنامه استاندارد بررسی بیماری ساختمان (NIOSH) مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد طی یک‌سال گذشته از 69 نفر مورد بررسی حدود 7/62 درصد در حین کار احساس خستگی و 28/24 درصد احساس خواب آلودگی می‌کردند، 1/27 درصد دچار سرگیجه بودند. حدود 95 درصد افراد اظهار داشتند که بعد از ترک محل کار علایم مذکور از بین می رود. مونوکسید کربن با میانگین غلظت 4/3 پی پی ام و دی اکسید گوگرد با میانگین 027/0 پی پی ام بوده است. نتیجه گیری: با توجه به این‌که غلظت‌های اندازه‌گیری شده مونوکسید کربن و دی‌اکسید گوگرد در حد خیلی پایینی بوده است و میزان شیوع علایم بیماری ساختمان در بین کارکنان نیز از درصد بالایی برخوردار نبوده است لذا، چنین می‌توان نتیجه گرفت که ساختمان مذکور بیمار نبوده و شیوع علایم بیماری ساختمان در کارکنان ساختمان مرکزی علوم پزشکی سبزوار قابل توجه نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevalence symptoms survey of sick related to building in the headquarters staff of Medical Sciences of Sabzevar, 1390

نویسندگان [English]

  • Akbar AhmadiAsoor
  • yaser Tabaraee
  • Ahmad Allahabadi

چکیده [English]

Background: Many diseases are triggered depending on the condition of the building environment. Purpose of this study was to investigate the incidence of sick building symptoms in office staff of Sabzevar University of Medical Sciences . Materials and Methods: In this cross-sectional study, all the office staff of Sabzevar University of Medical Sciences building condition surveyed by using a standard questionnaire for signs of disease. Results: The results showed that during the last year of the 69 people surveyed, about 62.7% at work feeling tired and 27.1% with vertigo and 24.28% felt sleepy, while approximately 95% of people stated that after leaving Work the symptoms disappeared. Average concentration of Carbon monoxide has been 3.4 ppm and sulfur dioxide with an average 0.027 ppm . Conclusion: Note that the measured concentrations of carbon monoxide , sulfur dioxide increasingly been far too low and Prevalence rate of illness among staff in the building haven't been of a high percentage, Therefore it can be concluded that the building was not sick building and prevalence symptoms of sick Building in the headquarters staff of Medical Sciences of Sabzevar is not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indoor Air Quality
  • Pollution
  • Building Syndrome
  • Health
  • Sick Building