نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: به‌منظور بهبود عادات مرتبط با تغذیه و فعالیت بدنی و نیز اتخاذ استراتژی های پیشگیرانه در راستای کاهش اپیدمی چاقی نوجوانی، ایجاد بینش بهتر در ارتباط با تعامل تغذیه و فعالیت بدنی نوجوانان ضروری به نظر می‌رسد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی و رفتارهای کم تحرک با الگوی رژیم غذایی در دانش‌آموزان پسر 12-14 ساله شهر سبزوار بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی روی 650 دانش آموزان پسر 14-12 ساله شهر سبزوار که به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی انتخاب شدند، انجام شد. سطح فعالیت بدنی آزمودنی‌ها با استفاده از پرسشنامه PAQ-C و کالری دریافتی و مصرف درشت مغذی‌ها با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک نیمه کمی ارزیابی شد. رفتارهای کم تحرک نیز با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با کمک آزمون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسون و آزمون آنالیز واریانس با استفاده از نرم‌افزار SPSS 13 صورت گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین سطح فعالیت بدنی و کالری دریافتی و مصرف درشت مغذی‌ها ارتباط معناداری وجود ندارد. تفاوت معناداری در کالری دریافتی و مصرف درشت مغذی‌ها بین سطوح مختلف فعالیت بدنی مشاهده نشد. فقط در آزمودنی‌های گروه سنی 12 سال کالری دریافتی و مصرف درشت مغذی‌ها در آزمودنی‌های با سطح پایین فعالیت بدنی به‌طور معناداری نسبت به آزمودنی‌های با سطح فعالیت بدنی متوسط بالاتر بود (03/0=p). بین رفتارهای کم تحرک با کالری دریافتی و مصرف درشت مغذی‌ها ارتباط معناداری مشاهده نشد. نتیجه‌‌گیری: یافته‌های مطالعه حاضر پیشنهاد می‌کند که تفاوتی در تفاوتی در کالری دریافتی و مصرف درشت مغذی‌ها بین سطوح مختلف فعالیت بدنی در دانش‌آموزان پسر 14-12 سبزواری وجود ندارد. با این حال میزان این شاخص‌ها در دانش‌آموزان با سطح فعالیت بدنی پایین نسبت به دانش آموزان فعال‌تر سبزواری بالاتر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship Physical Activity level and sedentary behaviors with diet patterns among 12-14 year-old students boys in Sabzevar

نویسندگان [English]

  • Hadi Yarahmadi
  • AmirHossein Haghighi
  • Mohammadreza Hamedinai
  • Mehdi Zaree

چکیده [English]

Background: The aim of this study was to Survey of relationship physical activity level and sedentary behaviors with diet patterns among 12-14 year-old adolescent boys in Sabzevar. Materials and methods: This cross-sectional study was performed on 650 boy students aged 12-14 years in Sabzevar that were selected via classified random Sampling. Physical activity levels were assessed by the Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C). Energy intake and Macronutrient were assessed by means of a semi-quantitative food frequency questionnaire (FFQ). Sedentary behaviors of subjects assessed by means of a made-researcher questionnaire by researcher. Data were analyzed by SPSS version 13 software using Spearman and Pearson's correlation coefficient and ANOVA test. Result: There was no significant correlation between physical activity level and energy intake and macronutrient. In total subjects there was no significant difference in the reported energy intake and macronutrient between physical activity levels. But, in 12 year-old subjects, energy intake, Total fat, Protein and Carbohydrates in low physical activity level subjects were significantly higher than moderate physical activity level subjects. There was significant positive correlation between physical activity level and Number of breakfast Consumption per week. There was no statistically significant correlation between the reported Energy intake and Macronutrient with sedentary behaviors. Conclusion: There was no significant difference in the reported Energy intake and Macronutrient between physical activity levels among 12-14 year-old students. But, energy intake and macronutrient in low physical activity level subjects were somewhat higher than active subjects. Therefore, the results suggest that nutrition education regarding balanced diet and optimum physical activity is required for children's health and growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students
  • Boy
  • diet
  • Motor Activity