نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: پزشک خانواده مرکز تلاش‌های جهانی برای بهبود کیفیت، هزینه اثربخشی و برابری در سیستم‌های مراقبت سلامتی است. افزایش رضایتمندی مردم از خدمات از جمله اهداف برنامه پزشک خانواده است. این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایتمندی دارندگان دفترچه بیمه روستایی از خدمات پزشک خانواده در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام گرفت. مواد و روش‌ها: مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه دو بخشی برای 1250 نمونه که به‌صورت تصادفی در هر طبقه انتخاب شده بودند، جمع‌آوری و میزان رضایتمندی در 8 حیطه بررسی شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS 17 و با استفاده از آزمون‌های آماری تی مستقل، همبستگی پیرسون و آنووا مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: 1199 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. 4/69 درصد از نمونه‌های پژوهش خانه‌دار بودند. همچنین 1/72 درصد زن بوده، 3/85 درصد متأهل، 4/86 درصد ساکن روستا و 9/90 درصد از مراکز دولتی خدمات دریافت کرده بودند. در 8 حیطه مورد بررسی، بیشترین و کمترین میزان رضایتمندی به ترتیب از هزینه پرداختی و اعتماد و اعتقاد به عملکرد پزشک خانواده به‌دست آمد. بر اساس آزمون‌های انجام شده بین جنس، سن، شغل و وضعیت تأهل با میزان رضایتمندی از برنامه پزشک خانواده رابطه معنی‌دار آماری وجود نداشت. اما رابطه بین محل سکونت، تحصیلات و نوع مرکز ارائه دهنده خدمات با میزان رضایتمندی از برنامه پزشک خانواده از نظر آماری معنی‌دار بود. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که تحصیلات بالاتر، دریافت خدمات از مراکز بهداشتی درمانی شهری و مراکز خصوصی ارائه‌دهنده خدمات پزشک خانواده رضایتمندی بیشتری را برای مراجعین به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Satisfaction Rate of Family Medicine plan in insured Population of Sabzevar University Medical of sciences

نویسندگان [English]

  • Hamid Alami
  • Ahmad Dovlatabadi
  • Yaser Tabaraee
  • Alireza Qorbani
  • MohammadReza Shegerfnakhee

چکیده [English]

Background: family medicine is a global effort to improve quality, cost-effectiveness and equity in health care systems. Family medicine is bound to maintain and promote family and community health. Increase people satisfaction of family medicine plan is from these goals. This study aimed to determine the satisfaction of family medicine in insured people has done in Sabzevar University of Medical Sciences. Materials and Methods: This was a cross sectional study. Data were collected by two-part questionnaire that measures satisfaction in 8 scope and 1250 samples selected randomly in each class. Also analyze it by SPSS 17 and using independent t-test, ANOVA and Pearson Correlation coefficient. Results: 1199 questionnaire was analyzed.69/4% of samples were housewives. Also 72/1% of them were female, 85/3% married, 86/4% rural residents and 90/9% of them received services from public centers. In surveyed scopes, the highest and lowest level of satisfaction observed in payment costs and trust and belief to family medicine performance respectively. Relationship between sex, age, job and marital status whit satisfaction rate was no significant. Also relationship between residence, education level and type of center whit satisfaction rate of family medicine was significant statistically. Conclusion: Results show that higher education level, receiving services from urban and private centers lead to more satisfaction for clients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • family practice
  • Iran