نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارتباط آنزیم‌های التهابی و آنتی‌اکسیدان تام در فعالیت‌های ورزشی و نیز اثر جنسیت بر آن به‌طور دقیق مشخص نشده است، لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تفاوت‌های جنسیتی بر ارتباط بین آنتی‌اکسیدان تام و آنزیم‌های التهابی در اثر فعالیت‌های شدید هوازی در افراد ورزشکار جوان می‌باشد. مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه‌تجربی با اندازه‌گیری مکرر بوده و جامعه آماری آن را ورزشکاران جوان تشکیل می‌دادند، که تعداد 15 دختر و 15 پسر جوان (24-22 سال) ورزشکار شهر ارومیه، پس از اخذ رضایت‌نامه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی‌ها تست ورزشی شدید هوازی (سرعت: 12 Km/h، شیب: 5 درصد، زمان: 20 دقیقه) را اجرا کرده و در سه مرحله؛ قبل، بلافاصله و بعد از فعالیت (ریکاوری) برای اندازه‌گیری سطح Total Antioxidant Status (TAS)، Creatine Phosphokinase (CPK) وLactate Dehidrogenase (LDH) نمونه خون وریدی اخذ شد و با استفاده از دستگاه اتوآنالیزور مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های حاصل از تحقیق با روش آماری mixed model شامل آزمون‌های Bonfreoni ، رگرسیون و من ویتنی در سطح معنی‌داری 05/0 P< ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: آنالیزهای آماری نشان داد که بین تغییرات TAS با آنزیم های LDH و CPK در دختران ارتباط معنی‌داری وجود دارد (به‌ترتیب 006/0P< و 02/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of gender differences on relationship between total antioxidant status and inflammatory enzyme fallowing to intensive aerobic exercise in young athletes individual

نویسندگان [English]

  • Behzad Baradaran
  • Behroz Baghaee
  • Bakhtiyar Tartibiyan

چکیده [English]

Background: The prior research was indicate relationship between inflammatory enzyme and total antioxidant status, and how effect of gender on this relation have been inconsistencies, so aim of this research evaluate the effect of gender differences on relationship between total antioxidant status and inflammatory enzyme fallowing to intensive aerobic exercise in young athletes individual. Materials and Method: this research was a semi-experimental method with repeated measures and athletic individual made of statistical population, from among the statistical population, 15 volunteer girls and 15 volunteer boys of urmia city participated in the research after having expressed their consent through a consent form. The subject performed intensive aerobic exercise test (speed: 12 km/h, gradient: 5%, time: 20 minute) and blood sample was collected in three stage, before, immediately and 3 h after the exercise (recovery) for measurement of Total antioxidant status (TAS), creatine phosphokinase (CPK) and lactate dehidrogenase (LDH) levels, then blood sample was analyze by eutoanalizor. Research's data was analyzed by SPSS 18, Excel 2010 and statically methods such as Bonfreoni, Regression and Mann-Whitney in the significantly of P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidants
  • ATHLETES
  • Sex Characteristics
  • Exercise