نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: آدیپونکتین یکی از آدیپوسایتوکین‌هایی است که می‌تواند شاخصی برای بیماری شریان کرونری بوده و به نظر می‌رسد که ویژگی‌های محافظتی متابولیکی و ضد التهابی داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط سطوح سرمی آدیپونکتین با مقاومت انسولینی، فشار خون و عملکرد قلبی تنفسی در مردان کم‌تحرک ایران می‌باشد. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه نیمه‌ تجربی 45 مرد جوان که طی 6 ماه گذشته هیچ گونه فعالیت بدنی منظمی نداشتند، به‌صورت داوطلبانه به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. پس از 12 ساعت ناشتایی (در ساعت 8 صبح)، نمونه‌های خون جهت تعیین سطوح سرمی آدیپونکتین، انسولین و گلوکز مورد سنجش قرار گرفت. عملکرد قلبی-تنفسی آزمودنی‌ها با استفاده از آزمون نوارگردان بالک و فشار خون با دستگاه اسفیگمومانومتر اندازه‌گیری شد. جهت تحلیل داده‌های خام از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 16 و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. سطح معنی‌داری 01/0>p در نظر گرفته شد. یافته‌ها: سطوح آدیپونکتین به‌طور معنی‌داری با نمایه توده بدن (002/0= P)، انسولین (009/0=P)، HOMA-IR (002/0=P) و گلوکز (007/0=P) همبستگی منفی و با حداکثر اکسیژن مصرفی (006/0=P) آزمودنی‌ها همبستگی مثبت داشت. به‌علاوه، هیچ‌گونه رابطه معنی‌داری بین سطوح آدیپونکتین سرم با فشار خون سیستولیک (097/0=P) و دیاستولیک (117/0=P) مشاهده نگردید. نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد در افراد کم‌تحرک که از آمادگی قلبی تنفسی پایینی برخوردارند، پایین بودن غلظت آدیپونکتین ممکن است با اختلال در کنترل گلیسیمک همراه باشد. که این امر خطر ابتلا به دیابت نوع دو و بیماری‌های قلبی عروقی را در این افراد بالا می‌برد. همچنین، با وجود ارتباط مستقیم بین غلظت آدیپونکتین و عملکرد قلبی تنفسی آزمودنی‌ها، به نظر نمی‌رسد ارتباطی بین سطوح آدیپونکتین و فشار خون وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of relationships between serum adiponectin levels with insulin resistance, blood pressure, and cardio-respiratory function in sedentary men

نویسندگان [English]

  • Mohammad Seyyedahmadi
  • Akbar Pejhan
  • Fattah Moradi
  • Soran Aminiaghaddam

چکیده [English]

Background: Adiponectin is the one of adipocytokines, which may be a marker for coronary artery disease and appears to have protective metabolic and anti-inflammatory properties. The purpose of this study was to survey relationships between serum adiponectin levels with insulin resistance, blood pressure, and cardio-respiratory function in sedentary men. Methods and Materials: In semi-experimental study, forty five young men, without experience of regular physical activity during six months ago, were selected. After 12 h fasting (at 8 A.M.), blood samples were collected to determine serum levels of adiponectin, insulin, and glucose. Cardio-respiratory function of subjects was estimated using Balke's treadmill protocol and their blood pressures were measured by sphygmomanometer. Data was analyzed by SPSS 16.0 software and the relationships were calculated by Pearson’s correlation analysis. P value of less than 0.01 was considered statistically significant. Results: Adiponectin levels were negatively correlated to body mass index (r = –0.41, p < 0.002), insulin (r = –0.45, p < 0.009), glucose (r = –0.27, p < 0.007), and HOMA index (r = –0.40, p < 0.002), while positively correlated to maximal oxygen uptake (r = 0.31, p < 0.006). No significant correlations were observed between adiponectin levels and systolic (r = –0.13, p < 0.097) and diastolic blood pressure (r = –0.09, p < 0.117). Conclusions: It appears that in sedentary men, who have lower cardio-respiratory fitness, lower adiponectin levels may be associated with disorder in glycemic, and this promotes probability of diabetes type II and cardiovascular diseases in these subjects. Also, serum concentrations of adiponectin are directly correlated with cardio-respiratory function, but it appears that there is no correlation between adiponectin levels and blood pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adiponectin
  • Insulin
  • insulin resistance
  • Blood Pressure