نویسندگان

چکیده

مقدمه: همراهی تومورهای تخمدانی با سندرم اولیر (انکندروماتوز متعدد) در مطالعات قبلی گزارش شده است؛ اما بروز همزمان کندروسارکوم و تومور تخمدان نادر است و تا کنون تنها یک مورد گزارش گردیده است. این مقاله به معرفی یک بیمار با تومور تخمدانی سلول گرانولوزا همراه با کندروسارکوم می‌پردازد. معرفی بیمار: بیمار خانم 20 ساله، با علائم شکم حاد و توده آدنکس در بیمارستان سطح 2 بستری و تحت عمل جراحی اورژانس قرار گرفت. هنگام جراحی توده تخمدان حذف شده پاتولوژی، توده آدنکس را تومور سلول گرانولوزای تخمدان گزارش کرد. در پیگیری های بعدی در CTscan انجام شده، توده استئولتیک در استخوان ایلیاک مشاهده شد که نتیجه بیوپسی آن، کندرو سارکوم ایلیاک بود. سپس بیمار تحت جراحی رزکسیون رادیکال بال ایلیاک و لیگاتور عروقی قرار گرفت و با توجه به تقاضای حفظ باروری از سوی بیمار، برای ادامه درمان تومور تخمدان تحت شیمی درمانی قرار گرفت. نتیجه‌گیری: در بیماران انکندروماتوز (سندرم اولیر)، خطر ایجاد کندروسارکوم و دیگر تومورهای استخوان وجود دارد. نکته جالب این گزارش همراهی تومور تخمدان با کندرو سارکوم اولیه ایلیاک بود که تا کنون گزارش نشده است.یافته‌های همزمان می‌تواند راهگشای تحقیقات آینده در پیدا کردن علت، تشخیص زودرس و درمان مناسب تومورها باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Granulosa cell tumor associated with chondrosarcoma of iliac: A case report

نویسندگان [English]

  • Samaneh Bromand Novghabi
  • Seyyed Majid Ghazanfari
  • Azamsadat Hoseini Hoshyar
  • Maliheh Hasanzadehmofrad

چکیده [English]

Background: The association of an ovarian tumor with Ollier’s disease (multiple encondromatosis) is a known entity but chondrosarcoma and ovarian tumors is rare. Only one case with Ollier’s disease was reported. In this clinical presentation we report a patient with granulosa cell tumor and chondrosarcoma Case Report: Our patient was a 20 year old woman with acute abdominal symptoms and adnexal mass. She had emergency surgery. Ovarian mass was removed and sent for pathologic study. Ovarian granulosa cell tumor was reported. In the next follow-up CTscan reported osteolitic mass of iliac bone. Biopsy was done and was compatible with chondrosarcoma of iliac. Then radical surgery and resection of iliac bon was performed. Due to the demand for fertility preservation, she was undergoing chemotherapy. Conclusion: There is a risk of malignant change to chondrosarcoma or other bone tumours in Ollier's Disease. The attractive point of this patient is the association of ovarian tumor with primary iliac chondrosarcoma that has not been reported .Concurrent findings may help future research in finding the cause, early diagnosis and appropriate treatment of tumors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chondrosarcoma
  • Granulosa cell tumor
  • Ovary