نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: نشت فلزات سنگین از کمپوست منجر به انباشته شدن عناصر در لایه‌های خاک و در نتیجه آلوده شدن آب‌های ‌زیرزمینی می‌گردد. لذا هدف این مطالعه، بررسی تأثیر کمپوست بر میزان نشت فلزات سنگین، سدیم، پتاسیم و سولفات از خاک می‌باشد. مواد و روش­ها: در این تحقیق تجربی – کاربردی، سه ستون پلی‌اتیلن (ارتفاع 50 سانتی‌متر و قطر داخلی 10 سانتی‌متر) پر از خاک شنی رسی لومی که به­صورت تصادفی انتخاب شده بود، پر گردید. سپس میزان 10 کیلوگرم بر مترمربع کمپوست بر روی ستون‌ها پاشیده شد و روزانه 250 میلی­لیتر آب مقطر روی هر ستون پاشیده می‌شد، شیرابه حاصل از ستون روزانه از نظر pH ، هدایت الکتریکی، سولفات، سدیم، پتاسیم، سرب، کروم و کادمیوم مورد آنالیز قرار ‌‌گرفت، تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم­افزارهای Excel ، SPSS و آزمون کروس کال والیس انجام شد. یافته­ها: یافته­ها نشان داد که کاربرد کمپوست غنی­نشده و غنی­شده سبب کاهش pH شیرابه (از 17/0±43/7 به 25/0±7/6 و 11/0±07/7) و افزایش هدایت الکتریکی (از 3/0±8/1 میلی زیمنس بر متر شاهد 12/0±7/3 و به 41/0±87/12) گردید. میزان نشت فلزات در تیمار غنی نشده نسبت به شاهد معنادار نبود (78/0 < p )، ولی میزان نشت هر سه فلز با کاربرد کمپوست غنی­شده نسبت به شاهد معنادار بود (001/0 ≥ p). نتیجه‌گیری : کاربرد کمپوست حاوی فلزات بیشتر بر روی خاک شنی رسی لومی سبب افزایش نشت فلزات از خاک می‌شود. لذا افزودن کمپوست به­طور مکرر باعث می‌گردد که کیفیت آب­های زیرزمینی به خطر بیافتد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of solid waste compost on leaching and adsorption of heavy metals from silt-loamy soils

نویسندگان [English]

  • Roshanak Rezaei Kalantary
  • Ahmad Allah-Abadi
  • Mehdi Farzadkia
  • Ayyob Rastgar
  • Ahmad Joneidi Jafari
  • Abdolmajid Gholizadeh

چکیده [English]

Background: Leaching of nutrients and heavy metals from municipal solid waste compost leads to accumulation of certain elements in soil layers, causing underground water pollution. The objective of this study was to investigate the effect of compost on leaching and adsorption of heavy metals and nutrients (sodium, potassium, and sulfate) from silt-loamy soils. Materials and Methods: In this empirical, applied study, three polyethylene columns (height 50 cm, inner diameter 10 cm), filled with sandy clay loam soil, were randomly selected. Then, 10 kg of compost per square meter were sprayed onto the columns, and leachates exiting the columns were routinely analyzed for pH, electrical conductivity, sulfate, sodium, potassium, lead, chromium, and cadmium. Data analysis was performed with Excel and SPSS software using Kruskall-Wallis test. Results: The data showed that the use of enriched and unenriched compost leachate decreased pH (from 7.43±17.0 to 6.7±0.25 and 7.07±0.11, respectively) and increased the electrical conductivity (EC) (from 1.8±0.3 mSiemens/m to 3.7±0.12 and 12.87±0.41 mSiemens/m respectively). Leakage of metals in the unenriched treatments was not significantly different from the control (p>0.78), but leakage with three metal-enriched compost applications was significant compared with control (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil
  • Compost
  • heavy metals