نویسندگان

چکیده

مقدمه: زعفران به عنوان یک دارو از دیرباز مورد توجه بوده است و گزارشهایی از اثرات ضد سرطانی کروسین ، رنگدانه اصلی زعفران وجود دارد. از آن‎جا که نامیرایی سلول‎های سرطانی عمدتاً ناشی از فعال شدن آنزیمی به نام تلومراز است، تأثیر کروسین بر فعالیت این آنزیم در سلول‎های آدنوکارسینومای سینه رده MCF7 مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: غلظت IC50 کروسین پس از 48 ساعت تیمار سلولها با استفاده از روش MTT تخمین زده شد. فعالیت تلومراز در سلول‎های تیمار شده در مقایسه با سلول‎های کنترل تیمار نشده با استفاده از روش رایج تکثیر تکرارهای تلومری (TRAP) (بر اساس روش Kim، 1994) و نیز روش کمّی qTRAP (بر اساس روش Hou، 2001) سنجش و نتایج با هم مقایسه شد. یافته‌ها: غلظت‎های خیلی پایین کروسین فعالیت تلومراز را در مقایسه با سلولهای تیمار نشده افزایش می دهد، ولی غلظت‎های بالا‎تر آن به شکل وابسته به دوز فعالیت آنزیم را کاهش می دهد. بر اساس روش qTRAP، فعالیت تلومراز در غلظت IC50 کروسین تا 85% نسبت به سلول‎های تیمار نشده مهار می‎گردد و روش TRAP نیز بطور کیفی این فرآیند را تأیید می کند.نتیجه گیری: هر دو روش مورد استفاده پیشنهاد می کنند که مکانیسم ضد سرطانی کروسین در رده سلولی MCF7 احتمالاً به واسطه اثر مهار کنندگی قوی آن بر فعالیت تلومراز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Telomerase activity in breast cancer cells under treatment with crocin

نویسندگان [English]

  • Sakineh Kazemi Noureini
  • Foroh Khosrojerdi
  • Mohammad Nabiuni

چکیده [English]

Background: Crocin is a major constituent of saffron, the dried stigmas of Crocus sativus L., which is used mainly as a herbal medicine or a food coloring agent around the world. Novel publications reporting a cancer preventive effect for crocin motivated us to evaluate telomerase activity, the main cause of immortality in cancer cells, under treatment with crocin. Materials and Methods: IC50 concentration of crocin was estimated in MCF-7 cell line, a breast adenocarcinoma cancer model, by MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) test after 48 hours of treatment. A conventional telomere repeat amplification protocol (TRAP) assay and a real-time quantitative telomere repeat amplification protocol (qTRAP) assay were used to estimate relative telomerase activity in crocin-treated cells in comparison with untreated control cells. Results: Telomerase activity in the treated cells with different concentrations of crocin up to IC50 showed an increment after administration of very low doses of crocin, whereas higher concentrations of crocin remarkably inhibited the enzyme in a dose-dependent manner. IC50 values of crocin reduced by 85% in comparison with untreated control cells. Conclusion: qTRAP estimations show a good correlation with the conventional assay results. Antiproliferative effect of crocin in cancer cells is probably due to strong inhibition of telomerase activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Telomerase
  • Crocin
  • Breastneoplasms
  • denocarcinoma