نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بنگدانه اثرات گوناگون درمانی از جمله ضدتشنجی، خواب‌آوری و اختلال در ادراک دارد. با توجه به عدم بررسی اثر تزریق داخل صفاقی عصاره آبی الکلی گیاه بنگدانه بر یادگیری و حافظه به روش ماز آبی موریس، این مطالعه روی موش‌های سوری بالغ نژاد Balb/c اجرا شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 23 سر موش در 3 گروه تصادفی قرار گرفتند. گروه کنترل (10 سر)، سالین و دو گروه دیگر به‌ترتیب دوز 1 (7 سر) یا 2 (6 سر) mg/kg عصاره دریافت کردند. میزان یادگیری حیوانات برای 5 روز متوالی ارزیابی شد. سپس دو آزمایش پروب برای ارزیابی حافظه کوتاه‌مدت در روزهای 6 و 10 انجام شد. داده‌ها به‌وسیله آزمون آماری ANOVA یک‌طرفه و سپس آزمون توکی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. 05/0>P به‌عنوان تفاوت معنادار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: در روزهای سوم و چهارم دوره یادگیری، زمان پیدا کردن سکوی پنهان در گروه کنترل به‌ترتیب به 2/4±9/42 و 6/3±65/31 ثانیه رسید؛ در حالی که این مقدار برای گروه دریافت‌کننده دوز 2 به‌ترتیب 0/0±60 و 3/6±08/50 ثانیه بود (05/0>P). نتایج اولین و دومین آزمایش پروب نشان داد میانگین زمان شنا در چارک هدف در گروه کنترل، به ترتیب 84/1±52/20 و 32/2±16/22 ثانیه است؛ که به‌طور معناداری بیش از میانگین سایر چارک‌ها (002/2±18/13 برای پروب اول و 96/1±63/12 ثانیه برای پروب دوم) می‌باشد (05/0>P). نتیجه گیری: عصاره آبی- الکلی بنگدانه میزان یادگیری را در مدل ماز آبی موریس کاهش داده و تشکیل حافظه کوتاه‌مدت را مختل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of hydro-alcoholic extract of Hyoscyamus niger seeds on learning and short-term memory in Balb/c Mice

نویسندگان [English]

  • Mahmud Rafieian
  • Mohammadreza Hojjati
  • Fatemeh Taji

چکیده [English]

Background: Hyoscyamus niger has many different therapeutic effects, such as anti-convulsive and sedative effects. In this study, we tried to evaluate the eventual effect of hydro-alcoholic extract of Hyoscyamus niger on spatial learning and memory in mice using Morris water maze task. Materials and methods: In this study, 23 mice were randomly divided into one control group and two experimental groups. The control group received normal saline and the experimental groups received hydro-alcoholic extracts of Hyoscyamus niger (1 or 2 mg/kg, i.p.). At first, saline or extracts were injected daily (7 days) and then spatial learning was evaluated for 5 consecutive days. For evaluating short-term memory, two probe-trial experiments were performed. Finally, data were analyzed using one-way ANOVA, followed by Tukey’s test. Results: Results obtained from day 3 and day 4 of the learning period showed a significant reduction in learning the water maze task in the experimental group (2 mg/kg) compared with the control group (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyoscyamus niger
  • Learning
  • Memory
  • Water maze
  • Hydro
  • alcoholic extract
  • Mice