نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: اختلال بیش‌فعالی، کم‌توجهی (ADHD) جزو شایع‌ترین اختلالات روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان می‌باشد. متیل فنیدیت شایع‌ترین داروی مورد استفاده دراین اختلال است. با توجه به عوارض داروهای محرک و احتمال سوء مصرف آنها،اثر بوپروپیون در درمان این اختلال در بزرگسالان تأیید شده است؛ ولی تأثیر آن در کودکان چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف مطالعه حاضر بررسی میزان تأثیر بوپروپیون در مقایسه با متیل فنیدیت دراختلال بیش فعالی، کم توجهی کودکان و بررسی عوارض جانبی این داروست. مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دوسر کور و تصادفی انجام شد. از مراجعین به کلینیک روان‌پزشکی کودک و نوجوان بیمارستان ابن‌سینا 40 کودک مبتلا به ADHD به صورت پذیرش متوالی انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در دو گروه درمان با بوپروپیون و میتل فنیدیت قرارگرفتند. ارزیابی با پرسشنامه (ADHD-RS) معلم و والد، قبل از شروع درمان در هفته 4 و هفته 8 پس از شروع درمان انجام شد. عوارض جانبی در هفته 4 و 8 بررسی شد. یافته‌ها: از نظر والد، معلم و بالینگر دوره درمان در مورد هر دو دارو متیل فنیدیت و بوپروپیون به نحو معناداری در کاهش نشانه‌های کودکان مؤثر بوده است (001/0 >P). پاسخ درمانی از نظر والد در گروه متیل فنیدیت در پایان هفته هشتم به‌صورت معناداری بهتر از بوپروپیون بوده است (014/0 =P). از نظر معلم درمان با متیل فنیدیت بهتر بوده ولی تفاوت معناداری با بوپروپیون نداشت (092/0=P). مقیاس ارزیابی کلی کودکان نیز تفاوت معنی‌داری را در دوگروه از نظر پاسخ به درمان نشان نداده است. (283/0=P). نتیجه‌گیری: بر‌اساس نتایج این پژوهش بوپروپیون در کاهش نشانه‌های اختلال مؤثر بوده است؛ ولی اثر آن بنابر گزارش والد کم‌تر از متیل فنیدیت بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A double-blind, randomized comparison of efficacy and side effects of bupropion versus methylphenidate in children with ADHD

نویسندگان [English]

  • Azadeh Soltanifar
  • Roya Samadi
  • Mohsen Pasandideh
  • Naghmeh Mokhber
  • Fatemeh Moharari
  • Atefeh Soltanifar

چکیده [English]

Background: ADHD is one of the most common neuropsychiatric disorders in children. Methylphenidate is the most frequent medication prescribed for this disorder, while bupropion is suggested as an alternative for treatment. This research aims to compare the efficacy and safety of bupropion and methylphenidate (Ritalin) in children with ADHD. Materials and Methods: Forty children with ADHD, aged 6 to 12 years, from consecutive referrals to child psychiatric clinic of Ibn-e-Sina hospital were selected and randomly divided into two categories (treatment with methylphenidate or bupropion). Evaluations were carried out based on ADHD Rating Scale (by teacher and parent) and Global Clinical Scale (by clinician) at the beginning of the study and again after 4 and 8 weeks of the study. Adverse effects were also checked at 4 and 8 weeks. Data was analyzed using SPSS software, version 11.5. Results: Data was normally distributed in the two categories in terms of demographic and quantitative variables. Therapeutic response, in parents’ views, was better in Ritalin group and was significantly different at the end of the 8th week (p=0.014). Ritalin was also more efficacious in teachers’ views, but had no significant advantage (p=0.092). Global clinical scale showed a significant advantage in both categories regarding response to therapy (p=0.014). Therapy was seen efficacious by parents, teachers, and clinician (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention Deficit Disorder with Hyperactivity
  • Children
  • Methylphenidate
  • Bupropion