نویسندگان

چکیده

مقدمه و هدف: تحریک الکتریکی با فرکانس پایین (LFS: Low Frequency Stimulation) (کم‌تر از 5 هرتز) به عنوان یک راهکار درمانی مناسب برای معالجه صرع و تشنج‌های ناشی از آن؛ محسوب می‌شود. هر یک از الگوهای LFS اثرات متفاوتی بر تشنج‌های صرعی دارد. با توجه به این‌که الگویی از LFS که بتواند کاملاً این گونه تشنجات را مهار و سرکوب کند ارائه نشده است؛ در این تحقیق بر آن شدیم تا اثر 60 دقیقه اعمال LFS را بر تشنج‌های ناشی از کیندلینگ آمیگدال بررسی نماییم. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی دو گروه موش صحرایی (14 سر) پس از جراحی استرئوتاکسیک و یک هفته دوره بهبودی، تحریکات کیندلینگ (2 بار در روز) دریافت می‌کردند. حیوانات پس از کیندل شدن؛ در گروه 1 (6=n)و (4 بار و یک مرتبه در روز) تنها تحریکات کیندلینگ را دریافت می‌کردند. اما در گروه دوم (8=n)، چهار بار (در فواصل زمانی 24 ساعت) و به مدت 60 دقیقه LFS (فرکانس1 هرتز، مدت زمان پالس 1/0 میلی ثانیه و شدت تحریک برابر با ½ آستانه ایجاد امواج تخلیه متعاقب) داده شده و بلافاصله تحریکات کیندلینگ انجام می‌شد. مدت زمان امواج تخلیه متعاقب (ADD: Afterdischarge Duration)، مدت زمان تأخیری تا شروع مرحله 2 تشنج (S2L: Stage 2 Latency)، مدت زمان تأخیری تا شروع مرحله 4 تشنج (S4L: Stage 4 Latency) و مدت زمان مرحله 5 تشنج (S5D: Stage 5 Duration) روز تحریک LFS با روز قبل (که تنها تحریکات کیندلینگ را دریافت کرده بودند) مقایسه شد. یافته‌ها: اولین الگوی LFS به‌کار گرفته شده مدت زمان لازم برای شروع مرحله 2 و 4 تشنج را به‌ترتیب 5/91 درصد (05/0>P) و 5/79 درصد (01/0>P) نسبت به گروه کنترل به‌طور معناداری افزایش داد. اعمال 4 بار LFS مدت زمان مرحله 5 تشنج را نیز به‌طور معناداری کاهش داد؛ به‌طوری که اولین الگوی LFS این پارامتر را 100 درصد کاهش داد. مدت زمان امواج تخلیه متعاقب تحت تأثیر 4 روز LFS تنها در 2 روز اول به‌ترتیب 9/46 درصد و 4/40 درصد به‌طور معناداری (05/0>P) نسبت به گروه کنترل کاهش یافت.نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست آمده از این تحقیق نشان داد که اعمال LFS بلافاصله قبل از شروع تشنجات صرعی موجب کاهش شدت حملات تشنجی گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of low-frequency electrical stimulation on amygdala-kindled seizures in rat

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zarei
  • Mohammad Mohammad-Zadeh
  • Seyyed Mehdi Beheshti Nasr

چکیده [English]

Background: Low-frequency stimulation (LFS) (

کلیدواژه‌ها [English]

  • epilepsy
  • Seizure
  • Low
  • frequency stimulation
  • rats