نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: آشنایی بیشتر با علل بروز آسیب در ورزشکاران، بخصوص ورزشکاران جوان به دلیل ویژگی های جسمانی، حرکتی و روانی آنان، ضرورتی در محافل پزشکی ورزشی به شمار می آید. هدف تحقیق حاضر بررسی فراوانی آسیب‌های ورزشی و عوامل مرتبط با آن در بین دانش‌آموزان پسر ورزشکار شرکت کننده در المپیاد ورزشی سال 1389 استان خراسان رضوی در شهرستان سبزوار بود.مواد و روش‌ها: جامعه مورد بررسی 1020 نفر دانش آموز پسر ورزشکار نخبه بودند. این تحقیق به صورت توصیفی-مقطعی در دو سطح مدارس راهنمایی و دبیرستان انجام گرفت. برای جمع‌آوری اطلاعات آسیب‌ها، از فرم گزارش آسیب فولر و همکاران از مجله طب ورزش انگلستان استفاده شد که شامل محل آسیب، نوع آسیب، علت و شدت آن بود. اطلاعات با بهره‌گیری از آمار توصیفی مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: در طول برگزاری مسابقات، 122 نفر (حدود 14 درصد) آسیب دیدگی داشتند که بیشترین آن ها به ترتیب در فوتسال 53 نفر (44 درصد)، هندبال 44 نفر (36 درصد)، بسکتبال 18 نفر (14 درصد) و والیبال 7 نفر (6 درصد) بود. بیشترین آسیب‌دیدگی‌ها به ترتیب در اندام تحتانی (51 درصد)، اندام فوقانی (22 درصد) رخ داد. آسیب‌های عضلانی-وتری (81 درصد) بیشترین نوع آسیب بودند. بیشترین علل آسیب، برخورد بین دو بازیکن (86/59 درصد) و سپس عدم گرم کردن صحیح قبل از مسابقه (42/16 درصد) را شامل می‌شد. نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد که رشته فوتسال و هندبال بیشترین آسیب، بسکتبال و والیبال کمترین آسیب‌دیدگی را داشتند. در بخش‌های آسیب دیده، اندام تحتانی بیشترین آسیب‌ و سر و صورت کمترین آسیب دیدگی، و آسیب‌های عضلانی- وتری بیشترین نوع آسیب‌ها بودند. برخورد بین بازیکنان و عدم گرم کردن اندام‌ها، بیشترین علل آسیب‌ها بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Frequency of Sports Injuries and Related Factors in Male Students Participating in the Athletic Sports Olympiad 2010 of Khorasan Razavi Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ahmadi
  • AliAkbar Kushki
  • Hasan Hashemi Javaheri
  • Ahmad Ebrahimi Atri
  • Arash Mahmudi

چکیده [English]

Background and purpose: Causes and mechanisms of injury in athletes are an important consideration in sports medicine. This study reviews the frequency of sports injuries in male students participating in the Sports Olympiad 1020 of Khorasan Razavi Province. Methods: The population for this descriptive, cross-sectional study consisted of 1156 male student athletes in two educational levels, including middle school and high school. Data was collected using the Fuller’s damage report form (Fuller et al., BJSM 2006), which includes injured body parts, injury type, cause, and severity. Results: In total, 122 injuries were recorded, including futsal 53 persons (44%), handball 44 persons (36%), basketball 18 persons (14%), and volleyball 7 persons (6%). The most frequent injuries were lower extremities (51%), upper extremities (22%), trunk and spine (16%), and head and face (11%). Most injuries involved muscle-tendinous damage (81%), while the least frequent types were skin (13%) and joint-ligamentous damage (6%). Highest causes of injury were collision between two players (59.86%) and lack of proper warm-up before the match (16.42%). Damage intensity was low in 67%, moderate in 23%, and severe in 10% of cases. Conclusion: The results showed that injuries occurred most frequently in handball and indoor soccer fields, while basketball and volleyball had the lowest number of injuries. Lower limb injury was the most prevalent, while the head and face were the least frequent injured parts. The most common type of injury was muscle-tendon injury. Collision between players and non-warmed up limbs were the greatest cause of injuries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Injuries; Male Student Athlete; Sports Olympiad