نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: مطالعات زیادی در سراسر دنیا، از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده به‌عنوان یک تئوری مناسب در پیشگویی رفتار سیگار کشیدن حمایت کرده‌اند. با توجه به فقدان ابزار مناسب بر اساس این مدل برای توضیح مصرف سیگار در ایران، پژوهش حاضر با هدف طراحی و روان‌سنجی پرسشنامه تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده در رابطه با مصرف دخانیات در نوجوانان ایرانی انجام شده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی نمونه پژوهش شامل 365 دانش آموز 19- 14 سال بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه پس از طراحی بر اساس روش توصیه شده آجزن، پایایی آن با استفاده از روش‌های آزمون- بازآزمون و آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از روش‌های روایی صوری، محتوا و سازه تعیین شد. یافته ها: تحلیل عاملی پرسشنامه، به استخراج چهار عامل (نگرش، نرم های انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده و قصد) انجامید؛ که 61 درصد واریانس مشترک را تبیین می کرد. نتایج نشان داد که پایایی بازآزمایی و همسانی درونی کل پرسشنامه به ترتیب برابر با 0.84 و 0.86 است. همچنین نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان داد که مدل چهار عاملی پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده در جامعه ایران برازش دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، نسخه فارسی پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده در رابطه با مصرف دخانیات دارای روایی و پایایی مناسب بوده و قابل استفاده در فعالیت های پژوهشی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of a theory of planned behavior questionnaire for tobacco use in male adolescents

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Hajizadeh
  • AliReza Heidarnia
  • Shamsoddin Niknami
  • Mahmood Karimy

چکیده [English]

Background: Various studies all over the world have found support for the predictive validity of the theory of planned behavior with respect to smoking. In the absence of a valid and reliable theory of planned behavior (TPB) questionnaire for tobacco use in Iran, the purpose of this study was to design and assess the validity and reliability of the tobacco use theory of planned behavior scale in Iranian male adolescents. Materials and methods: Four hundred and seven students, aged between 14 and 19 years, served as the subjects of this study. They were selected through multi-stage random sampling. A questionnaire was designed based on Ajzen’s advice. The reliability coefficients were calculated by two different methods: Cronbach alpha and test-retest. Also, in order to determine the validity of the scale, we used three methods, including face validity, content validity, and construct validity. Results: Factor analysis showed that TPB consisted of 4 components (attitude, perceived control behavior, subjective norms, and intention), which explained 61% of common variance. Results show the total test-retest reliability and internal consistency to be 0.84 and 0.86, respectively. Confirmatory factor analysis results show that the four-factor model of TPB fits the Iranian sample. Conclusion: The validity and reliability of the Persian version of the tobacco use TPB scale were acceptable and suitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychometric
  • Questionnaires
  • Reliability
  • Validity