نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تأثیرات روانی- فیزیولوژیکی موسیقی در دهه اخیر به یک حوزه جذاب پژوهشی ورزشی تبدیل شده است، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری موسیقی مهیج، آرام‌بخش و دلخواه بر ویژگی‌های خُلقی و دقت پرتاب ورزشکاران بسکتبالیست بود. مواد و روش ها: جامعه آماری این تحقیق نیمه تجربی را بازیکنان ماهر و نیمه ماهر تشکیل دادند. بدین منظور، 72 بسکتبالیست دختر (36 بازیکن ماهر و 36 بازیکن نیمه‌ماهر) به‌عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی در گروه های 24 نفری (موسیقی مهیج، موسیقی آرام‌بخش و موسیقی دلخواه) جای گرفتند. روز اول پس از 10 دقیقه گرم کردن ویژگی‌های خُلقی (توسط مقیاس خُلقی برونل با اعتبار 712/0 و روایی 89/0) و دقت پرتاب (توسط مقیاس پنج ارزشی زاچری با اعتبار 85/0 و روایی 91/0) مورد ارزیابی قرار گرفت. در روز دوم در حین 10 دقیقه گرم کردن موسیقی مربوط به هر گروه پخش و سپس اندازه‌گیری‌های موردنظر صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس با سنجش‌های مکرر و آزمون تعقیبی (LSD) توسط نرم‌افزار آماری 15 SPSS صورت گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس بیانگر آن است که ویژگی های خُلقی شرکت کننده ها در اثر گوش دادن به موسیقی به‌طور معناداری بهبود یافته است (0.012=P و2.845=F). از طرفی موسیقی دلخواه نسبت به موسیقی مهیج و آرام‌بخش تأثیر بیشتری بر بهبود ویژگی‌های خُلقی داشته است (0.05>P). به علاوه، دقت پرتاپ افراد صرف نظر از سطح مهارت و نوع موسیقی تجویز شده، در اثر موسیقی بهبود یافت.(پیش آزمون 0.93±2.58 در مقایسه با پس آژمون 0.77±2.88).نتیجه گیری: نتایج در مجموع نشان‌دهنده بهبود وضعیت خُلقی در اثر موسیقی است. همچنین دقت پرتاب بازیکنان در اثر موسیقی بهبود می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of music on mood characteristics and performance accuracy in basketball players

نویسندگان [English]

 • Fahimeh Keyvanloo
 • Shahin Jalali
 • Mohsen Koushan
 • Mohammad Seyyed Ahmadi
 • Mohsen Ghofrani
 • Masoomeh Shojaei
 • Naeemeh Taheri

چکیده [English]

Background and purpose: In recent years, psychological and physiological effects of music on athletic performance have become an attractive field of research. The present study investigates the effect of various kinds of music on mood characteristics and performance accuracy in skilled and semi-skilled female basketball players. Methods: The population for this quasi-experimental study consisted of skilled players (League) and semi-skilled players (PE students). Seventy-two female basketball players (36 skilled and 36 semi-skilled) were selected randomly and assigned to different groups (exciting music, relaxation music, and favorite music). Data was collected in two days using Brunel mood scale and 5-value Zachary scale for measuring the accuracy of basketball free-throw. Results: ANOVA results show that listening to music improved mood characteristics of participants significantly regardless of their skill level (p=0.012). The interaction of test and type of music was significant on mood variables (p=0.01). Favorite music was more effective than exciting music in improving mood properties (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Athletic performance
 • BASKETBALL
 • Music
 • Mood