نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: در سال های اخیر لزوم تسکین درد و اضطراب بیماران مبتلا به لوسمی حاد حین اقدامات تهاجمی تشخیصی و درمانی مورد تأکید قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای شدت درد و ناراحتی ناشی از نمونه برداری مغز استخوان تحت بیهوشی عمومی در مقایسه با بی‌حسی موضعی انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه هم گروهی روی 239 بیمار با لوسمی حاد زیر 18 سال مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهد طی دو سال صورت گرفت. کودکانی که طی مراحل درمان، با دو روش بیهوشی عمومی با پروپوفول و تسکین موضعی با لیدوکائین تحت نمونه گیری مغز استخوان قرار گرفته بودند، از لحاظ شدت درد (Visual Analoge Scale)، میزان مقاومت حین انجام عمل، و میزان ترس و اضطراب حین نمونه گیری (مقیاس لیکرت) مقایسه شدند. نتایج با کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آزمون تی و کای دو بررسی شد. یافته ها: از میان 135 بیمار که تحت بیهوشی عمومی قرار گرفتند 1/20 درصد مقاومت خفیف به گذاشتن ماسک بیهوشی نشان دادند. در بررسی 104 بیمار تحت تسکین موضعی 2/80 درصد مقاومت فیزیکی نشان دادند. 4/44 درصد درد شدید و بسیار شدید و 1/86 ترس و اضطراب شدید نشان دادند. در گروه بیهوشی عمومی میزان مقاومت فیزیکی(0.01=P)، درد (0.01=P) و ترس و اضطراب (0.05>P) نسبت به گروه بی حسی موضعی به طور معناداری پایین تر بود.نتیجه گیری: جهت نمونه‌گیری مغز استخوان، روش بیهوشی عمومی نسبت به تسکین موضعی از طرف کودکان و والدین آنها بیشتر مورد پذیرش قرار می گیرد. این روش تا حد زیادی می تواند درد زیاد ناشی از اقدامات تهاجمی را کاهش داده و از مقاومت و ترس کودکان حین انجام نمونه گیری بکاهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparison of pain intensity and anxiety during bone marrow biopsy under general anesthesia or local anesthesia in children with acute leukemia

نویسندگان [English]

  • Loya Zarrabi
  • AliReza Asadi
  • Fereshteh Ghorat
  • Seyyed Abdollah Banihashem
  • Mohammad Gharavi
  • MohammadTaghi Shakeri

چکیده [English]

Aim and scope: In recent years, the need to decrease pain and anxiety in patients with acute leukemia during invasive diagnostic and therapeutic measures has been emphasized. This study was performed with the aim of evaluating pain and discomfort caused by bone marrow aspiration under general anesthesia compared with local anesthesia. Materials and methods: This cohort study was performed on 239 patients with acute leukemia under 18 years of age admitted to Dr. Sheikh Hospital in Mashhad during two years. Children undergoing bone marrow aspiration with either general anesthesia with propofol or local anesthesia with lidocaine were compared in terms of pain intensity (Visual Analogue Scale), resistance to procedure, and the fear and anxiety during aspiration. Results were evaluated with SPSS software version 16 using t test and chi-squared test. Results: Among the 135 patients who were under general anesthesia, 20.1% showed a slight resistance to apply the anesthesia mask. The least amounts of pain, fear, and anxiety were reported. Among the 104 patients under local anesthesia, 80.2% had physical resistance, 44.4% had severe and very severe pain, and 86.1% showed intense fear and anxiety. In the general anesthesia group, physical resistance (p=0.01), pain (p=0.01), and fear and anxiety (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leukemia
  • Bone marrow
  • General Anesthesia
  • Local Anesthesia