نویسندگان

چکیده

زمینه وهدف: سیستم های دوپامینرژیک و گلوتاماترژیک نقش مهمی در بیان ترجیح مکان شرطی مورفین دارند. از طرفی ویتامین C (اسید اسکوربیک) از انتهای نورون‌های گلوتاماترژیک آزاد شده و فعالیت دو سیستم دوپامینرژیک و گلوتاماترژیک را تنظیم می‌کند. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر ویتامین C بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 96 سر موش سوری نر (20 الی 30 گرم) انتخاب شدند. آنها به‌طور تصادفی به 12 گروه 8 تایی تقسیم شدند: گروه های کنترل نرمال سالین  (ml/kg 10) را دریافت نموده و گروه های تحت درمان دوزهای مختلف مورفین (mg/kg 10 و 5 و 5/2) و ویتامین C (mg/kg 30 و 5 و 1) را به تنهایی و همراه با مورفین دریافت کردند. در این آزمایش از روش 6 روزه‌ متوالی؛ شامل سه مرحله جداگانه پیش‌شرطی، شرطی شدن و بعد شرطی شدن استفاده شد. در بخش اول ،جهت تعیین القای ترجیح مکان شرطی (CPP: Conditioned Place Preference) یا تنفر مکان شرطی (Conditioned Place Aversion CPA:) موش ها در مرحله شرطی سازی و بعد شرطی شدن، دوزهای مختلف ویتامین C را دریافت نمودند. در بخش دوم، موش ها بعد شرطی سازی با مورفین (mg/kg 5) دوزهای مشابه ویتامین C را جهت تعیین تأثیر آنها روی بیان ترجیح مکان شرطی مورفین دریافت نمودند. نتایج با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و نرم‌افزار 15 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: تزریق داخل صفاقی دوزهای مختلف مورفین ( mg/kg10 و 5) سبب القای CPP (به ترتیب برابر با 44/14±06/112 و 12/16±65/128 ثانیه) در مقایسه با گروه کنترل (04/2±34/9- ثانیه) می شود (0.001>P). تزریق داخل صفاقی دوزهای مختلف ویتامین C به تنهایی CPP یا CPA معناداری ایجاد نکرده، ولی این ویتامین (mg/kg و 30 و 5)، به ترتیب 0.001>P و 0.01>P) در مصرف توام با مورفین سبب القاء CPP شبه مورفینی (به ترتیب برابر با 9.61 ± 80.04 و 13.52 ± 56.45 ثانیه) می شود.نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دوزهای پایین ویتامینC احتمالاً با اثر آگونیستی روی سیستم های دوپامینرژیک و گلوتاماترژیک سبب القای CPP شبه مورفینی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of vitamin C on expression of morphine-induced conditioned place preference in male mice

نویسندگان [English]

  • Ghader Najafi
  • Saeed Abbasi Maleki
  • Seyyed Kamel Eftekhari

چکیده [English]

Background and purpose: Dopaminergic and glutamatergic systems play a critical role in expression of morphine-induced place conditioning, while vitamin C, released from glutamatergic neurons, modulates the synaptic action of dopamine and glutamate. This study investigated the effect of vitamin C on expression of morphine-induced place conditioning in male mice. Materials and methods: In this experimental study, 96 male NMRI mice (20-30g) were randomly divided into 12 groups of 8: control groups received normal saline (10 ml/kg) and treatment groups received morphine (2.5, 5, and 10 mg/kg) and vitamin C (1, 5, and 30 mg/kg) alone and with morphine. The study took place on six consecutive days, consisting of three phases: preconditioning, conditioning, and postconditioning. In the first set, vitamin C alone were administered in conditioning and postconditioning phases to see if they induced conditioned place preference (CPP) or aversion (CPA). In the second set, mice received vitamin C in postconditioning phase after conditioning with morphine. Results: Different doses of morphine (5 and 10 mg/kg, p

کلیدواژه‌ها [English]

  • ASCORBIC ACID
  • Morphine
  • Conditioning
  • Mice