نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: کرفس کوهی از خانواده چتریان و دارای خواص غذایی و دارویی است. در طب سنتی ایران به خاصیت ضد اسپاسم آن اشاره شده و برای درمان ناراحتی های گوارشی استفاده می شود. در این تحقیق اثر عصاره الکلی برگ این گیاه بر انقباضات ایلئوم موش های صحرایی بررسی شد. مواد و روش ها: در این پژوهش تجربی، تعداد 48 سر موش صحرایی (200 تا 250 گرم) به سه گروه تصادفی شانزده تایی تقسیم شدند. یک گروه به عنوان گروه کنترل و دو گروه به‌عنوان گروه‌های آزمایشی دریافت‌کننده دوز 10 یا 20 درصد عصاره در نظر گرفته شدند. عصاره گیری به روش خیساندن پودر برگ گیاه در الکل 70 درصد انجام شد. سپس از انتهای ایلئوم هر حیوان، قطعاتی به طول 5/1 الی 2 سانتی متری تهیه و در حمام بافتی حاوی محلول تایرود، تحت یک گرم کشش قرار می گرفت و قبل از شروع آزمایشات اصلی به مدت یک ساعت در شرایط استراحت قرار گرفت. انقباضات ایزوتونیک با اضافه کردن کلرور پتاسیم ثبت گردید و پس از رسیدن به حالت تعادل، سالین و یا غلظت‌های 10 و 20 درصد عصاره به حمام بافت اضافه شد و پاسخ های مربوطه ثبت و با هم مقایسه گردید. نتایج با استفاده از آزمون‌های آماری آنالیز واریانس و توکی مقایسه شدند.یافته ها: میانگین میزان رفع انقباضات ایلئوم در گروه سالین 27/1±31/15 درصد به دست آمد، در حالی که این میزان در گروه 10 درصد عصاره 31/3 ±83/89 درصد و در گروه 20 درصد عصاره 46/4±48/90 درصد به‌دست آمد (0.001>P). تفاوت معناداری بین گروه 10 درصد و 20 درصد مشاهده نشد (0.05<P). نتیجه گیری: عصاره الکلی برگ کرفس کوهی انقباضات ایلئوم موش صحرایی را مهار می‌کند و می‌توان از آن برای رفع اسپاسم های روده ای استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of alcoholic extract of Kelussia odoratissima Mozaffarian on ileum contractions in rats

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Shahrani
  • MohammadReza Hojjati
  • Mehrnoosh Sedighi Hafshejani

چکیده [English]

Background and objective: Kelussia odoratissima Mozaffarian (Umbelliferae family) is one of the Iranian medicinal plants that has nutritional and pharmacological effects. In Iranian traditional medicine, it has been mentioned that this plant has anti-spasmodic effect and it is used for the treatment of gastrointestinal dysfunctions, such as abdominal pain. In this study, we evaluated the effect of alcoholic extract of Kelussia odoratissima Mozaffarian on ileum contractions in rats. Method: Alcoholic extracts were prepared from powdered Kelussia leaves. Ileum samples were placed in an organ bath containing tyrode solution and 1g tension was used before inducing ileum isotonic contraction with KCl (60 mM). Saline or extracts (10% and 20%) were added to the bath and responses were recorded. Data were analyzed using ANOVA followed by Tukey HSD test. Findings: Our results demonstrated that both concentrations of Kelussia significantly reduced the KCl-induced contraction in isolated rat ileum compared to the control (saline) group (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plants
  • Medicinal
  • Ileum
  • rats