نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: افزایش هموسیستئین اخیراً به‌عنوان یکی از عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی مطرح شده است. همچنین تمرینات ورزشی منظم و مصرف مکمل اسیدهای چرب امگا 3 در کاهش این بیماری‌ها مؤثر دیده شده است. هدف این پژوهش، مطالعه اثر تعاملی 8 هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل اسیدهای چرب امگا 3 بر غلظت هموسیستئین پلاسما در مردان سالمند بود. مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع تجربی و نمونه آماری آن 36 مرد سالمند غیر ورزشکار با دامنه سنی 37/3±37/57 سال بود. این مردان از بین سالمندان شهرستان گناوه به‌صورت در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی ساده به 4 گروه 9 نفری (تمرین با مصرف مکمل امگا 3، تمرین با مصرف دارونما، مصرف مکمل امگا 3 و مصرف دارونما) تقسیم شدند. پس از اخذ رضایت‌نامه آگاهانه کتبی برنامه تمرینی شامل 8 هفته تمرین هوازی و هر هفته 3 جلسه، به مدت (30 تا 45 دقیقه) و شدت مشخص (55 تا 70 درصد HRmax) اجرا شد. مقدار مصرف روزانه مکمل اسیدهای چرب امگا 3 ، 2000 میلی‌گرم بود. خونگیری پس از 14 ساعت ناشتایی قبل از شروع تحقیق و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی انجام شد. داده‌ها با آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، تی وابسته، آنالیز واریانس یک طرفه با نرم‌افزار 17 SPSS تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد تمرینات هوازی با شدت متوسط و مصرف مکمل اسید چرب امگا 3، نتوانست کاهش معناداری در غلظت هموسیستئین پلاسمای گروه‌ها به‌وجود آورد، اگرچه کاهش 6/3 درصدی در گروه تمرین با مصرف مکمل امگا 3 و کاهش 4/12 درصدی در گروه تمرین با مصرف دارونما (به‌دلیل مقادیر پایه بیشتر این گروه) و کاهش 8/2 درصدی در گروه مصرف مکمل امگا 3 مشاهده شد (0.05≤p). نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد تمرین هوازی و مصرف همزمان مکمل اسیدهای چرب امگا 3 با کاهش غیر معنادار، اما محسوس در غلظت هموسیستئین پلاسما به‌عنوان عامل خطرزای جدید بیماری‌های قلبی-عروقی همراه بود.

عنوان مقاله [English]

Interaction effect of 8 weeks of aerobic training and omega-3 fatty acid supplementation on plasma homocysteine concentration in elderly men

نویسندگان [English]

  • Eskandar Rahimi
  • Mehdi Mogharnasi
  • Mohsen Paziraei

چکیده [English]

Background and purpose: Recent reports suggest that increased homocysteine is a risk factor for heart disease. On the other hand, regular exercise and supplementation of omega-3 fatty acids have been effective in reducing these diseases. The purpose of this study was to evaluate the interaction effect of 8 weeks of aerobic training and omega-3 fatty acid supplementation on plasma homocysteine concentration in elderly men. Materials and methods: The statistical sample for this experimental study consisted of 36 male non-athletes in the age range of 57.37±3.37 years. They were selected from Genaveh, Iran, and randomly divided into 4 groups: exercise with omega-3 supplements, exercise with placebo, omega-3 supplementation, and placebo intake. The 8-week endurance exercise program included 3 sessions per week with pre-determined duration (30-45 minutes) and intensity (55-70% HRmax). Daily dosage of omega-3 fatty acid supplementation was 2000 mg. Blood samples were taken after 14 hours of fasting before the study and 48 hours after the last training session. Results: The results showed that, despite a decline by 3.6% in the exercise + omega-3 fatty acids group, 12.4% in the placebo + exercise group (due to higher basal values of this group), and 2.8% in the omega-3 supplement group, moderate-intensity aerobic exercise and omega-3 fatty acid supplementation could not create a significant decrease in plasma homocysteine concentration (p≥0.05). Conclusion: This study showed that aerobic exercise and omega-3 fatty acid supplementation are associated with a non-significant but tangible decrease in plasma homocysteine concentration as a new risk factor for cardiovascular diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardiovascular diseases
  • Homocysteine
  • Exercise
  • Omega
  • 3
  • fatty acids