نویسندگان

چکیده

 زمینه و هدف: تمرینات ویژه آماده سازی که با شدت‌های بالا در فصل پیش از مسابقات انجام می‌شوند، ممکن است با اثر گذاری بر متغیرهای خونی، اثرات متفاوتی را بر عملکرد ورزشکار داشته باشند. هدف پژوهش حاضر، توصیف اثرات یک جلسه تمرینات ویژه آماده‌سازی و مهارتی بر ایمنی هومورال و گلبول‌های سفید خون بلافاصله و پس از یک فاصله استراحتی 24 ساعته طی تمرینات صخره‌نوردی بوده است.  مواد و روش ها: 10 ورزشکار صخره‌نورد نخبه در این مطالعه نیمه‌تجربی شرکت کردند. آزمودنی‌ها 95 دقیقه تمرینات ویژه آماده‌سازی و مهارتی را انجام دادند. نمونه‌گیری خون وریدی قبل، بلافاصله و 24 ساعت پس از تمرین صورت گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با کمک آزمون آماری تی همبسته و آزمون مدل خطی و با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 18) صورت گرفت.یافته­ها: نتایج نشان داد که بلافاصله پس از پایان جلسه فعالیت مقدار تمامی ایمونوگلوبین­ها کاهش یافت که این کاهش تنها در مورد ایمونوگلوبین G (0.05>P) معنادار بود. مقدار گلبول­های سفید خون نیز افزایش معناداری داشت (0.05>P). اما پس از یک دوره بازیافت 24 ساعته مقادیر IgG باز هم کاهش یافته به طوری­که نسبت به پیش و بلافاصله پس از فعالیت معنادار گردید (0.05>P). همچنین مقادیر ایمونوگلوبین M و ایمونوگلوبین A پس از این دوره استراحتی به طور معناداری نسبت به پیش و بلافاصله پس از فعالیت افزایش پیدا کرد(0.05>P) و مقدار گلبول سفید خون نیز پس از 24 ساعت تفاوت معناداری با مقدار قبل از فعالیت نداشتند (0.05<P) . نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که بلافاصله پس از جلسه فعالیت صخره نوردی، دوره استراحتی 24 ساعته می‌تواند در بازگرداندن متغیرهای ایمنی به مقدار پایه مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Description of the changes of some humoral immune variables immediately and 24 hours after exercise during the preparation exercises for rock climbing

نویسندگان [English]

  • Mohammad Seyyed Ahmadi
  • Hamid Arazi
  • Marjan Kari
  • Ehsan Asghari
  • Rambod Khajeie

چکیده [English]

Background and purpose: The specific preparatory activities may have different effects on various body systems which are not yet clear. The purpose of this study was to investigate the effects of a single session of specific preparatory activities on humoral immunity and white blood cell (WBC) immediately and 24 hours after exercise in elite rock climbing athletes. Methodology: Ten elite rock climbing athletes (age 23.3±2.2 years, height 173.6 ±4.8 cm, and weight 64.5±7.3 kg) took part in this quasi-experimental study. Subjects were asked to perform specific exercises for 95 minutes (10 minutes warm up, 75 minutes climbing with different degrees of severity, and 10 minutes cool down). Blood samples were taken before exercise, immediately after exercise, and 24 hours after exercise. Data were analyzed using paired sample Student’s t-test and general linear model (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leukocytes
  • Exercises
  • Humoral Immunity