نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: استئوآرتروز یکی از شایع ترین بیماری های مفصلی در سنین سالمندی است. مطالعه حاضر به منظور مقایسه اثربخشی همانندسازی پتانسیل عمل با لیزر کم توان در کاهش درد و بهبود عملکرد بیماران مبتلا به استئوآرتروز زانو انجام شد. مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور در سال 1388 در زاهدان انجام شد. سی زن با استئوآرتروز زانو پس از اخذ رضایت‌نامه کتبی آگاهانه به روش تصادفی از طریق قرعه کشی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. در گروه لیزر از لیزر کم توان گالیوم- آرسناید با انرژی 9 ژول به مدت 6 دقیقه و در گروه همانندسازی پتانسیل عمل (APS: Action Potential Simulation) از APS با جریان 1 میلی آمپر برای 16 دقیقه استفاده شد. درمان به مدت 16 جلسه انجام شد. درد با مقیاس دیداری، عملکرد با مقیاس کاوس، دامنه فلکسیون زانو با گونیامتر، عملکرد فیزیکی با مقیاسWOMAC و آتروفی عضلانی و تورم با متر نواری قبل و بعد از درمان اندازه‌گیری شدند. از آزمون های تی زوج ها و تی مستقل برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: درد زانو در گروه لیزر از 58/1±75/7 به 5/1±37/5 و گروه APS از 19/1±5/7 به 38/1±75/6 و نمره عملکرد در گروه لیزر از 54/6±42 به 53/6±12/39 و گروه APSاز 21/11±37/43 به 86/8±62/39 کاهش یافت (0.05>P).  کاهش درد در گروه لیزر نسبت به گروه APS قابل توجه بود (0.05>P).نتیجه گیری: نتایج نشان داد که یک دوره لیزر کم‌توان و APS سبب کاهش درد و بهبود عملکرد زانو می شوند. هر چند لیزر در کاهش درد نسبت به APS مؤثرتر بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparison of the effectiveness of action potential simulation and low-level LASER in reducing pain and improving function of the knee: A randomized controlled trial of women with knee osteoarthrosis

نویسندگان [English]

  • Mehvash Raghibi
  • Horiyeh Pishva
  • Asghar Akbari
  • Sheydeh Narouei

چکیده [English]

Background and objective: Osteoarthrosis is one of the most common joint disorders at the old age. This study aimed to compare the effectiveness of action potential simulation with low-level LASER in reducing pain and improving function of these patients. Materials and methods: This double-blind, randomized, clinical trial was carried out in Zahedan in 2009. After taking written voluntary informed consent, 30 women with knee osteoarthrosis were randomly assigned to two equal groups through a lottery. In LASER group, a low-level Ga-As LASER was applied with a dosage of 9 J/cm2 for 6 minutes, and in Action Potential Simulation group, APS was applied with an intensity of 1 mA for 16 minutes. A 16-session treatment program was performed for both groups. Before and after intervention, we measured pain through Visual Analogue Scale, function with Knee and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), and range of knee flexion with goniometer, physical function with WOMAC, muscle atrophy and swelling with tape measure. Paired and independent t-tests were used for data analysis. Results: Knee pain decreased from 7.75±1.58 to 5.37±1.5 in LASER group and from 7.5±1.19 to 6.75±1.38 in APS group and total score of WOMAC decreased from 42±6.54 to 39.12±6.53 in LASER group and from 43.37±11.21 to 39.62±8.86 in APS group (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Osteoarthritis
  • Laser Therapy
  • Action Potentials
  • Knee