نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: فاکتور رشد شبه انسولین 1، نقش مهمی در تقسیم رشد سلولی و مرگ برنامه‌ریزی شده سلول ایفا می‌کند. پلی‌مورفیسم در این ژن سطح این هورمون راتغییر می دهد. این تغییر در افزایش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ مؤثر است. هدف از این مطالعه، ارزیابی میزان شیوع پلی‌مورفیسم ژن فاکتور رشد شبه انسولین 5742612rs در جامعه ایران و بررسی نقش این پلی‌مورفیسم در افزایش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه موردی- شاهدی، به‌صورت تصادفی 110 نمونه خون بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ و 110 نمونه خون گروه شاهد مورد تحقیق قرار گرفت؛ و با روش PCR-RFLP تعیین ژنوتیپ شد. جهت تحلیل آماری از آزمون کای دو و نرم افزار 16 SPSS استفاده شد. یافته ها: نسبت شانس برای ژنوتیپ هتروزیگوت CT در مقابل ژنوتیپ طبیعی CC، 3/1 (37/6-3/0= فاصله اطمینان 95 درصد؛ 0.99=P) و برای ژنوتیپ موتانت TT در مقابل ژنوتیپ طبیعی CC نسبت شانس صفر محاسبه گردید. شیوع آلل موتانت T، به‌طور متوسط 5/2 درصد محاسبه گردید. ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم ژن فاکتور رشد شبه انسولین 1 (5742612 rs) و افزایش ریسک ابتلا به سرطان روده بزرگ یافت نشد. (0.92=P). نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان می‌دهد که واریانت ژن فاکتور رشد شبه انسولین1 (5742612 rs)، فاکتور مستعدکننده ای برای ابتلا به سرطان روده بزرگ نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Association of IGF-1 gene (rs5742612) polymorphism with colorectal cancer

نویسندگان [English]

 • Mohammad Vafaee
 • Seyyed Reza Mohebi
 • Seyyed Reza Fatemi
 • Mohsen Vahedi
 • Khatoon Karimi
 • Akram Safaei
 • Maral Arkani
 • MohammadReza Zali

چکیده [English]

Background: Insulin-like growth factor 1 has an important role in cell proliferation and growth. Polymorphism in IGF-1 gene changes the level of this hormone and increases the risk of colorectal cancer. The aim of this study is to assess the incidence of IGF-1 polymorphism rs5742612 in Iranian population and to investigate the influence of this polymorphism in increasing the risk of colorectal cancer. Methods: Genotyping of IGF-1 gene was performed in a series of 110 colorectal cancer patients and 110 controls by using polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphism genotyping (PCR-RFLP) assays. We calculated odds ratio and confidence interval (CI) of IGF-1 genotypes to determine if these polymorphisms are associated with colorectal cancer. Result: No significant association was found between polymorphism of IGF-1 gene (rs5742612) and increased risk of colorectal cancer (p=0.92). The odds ratio for the heterozygous genotype CT versus the normal genotype CC was 1.3 (95% CI: 0.3-6.27) and the odds ratio for the mutant genotype TT versus the normal genotype CC was 0.0. The frequency of the mutant allele was 2.5%. Conclusion: These findings suggest that IGF-1 rs5742612 polymorphism is not associated with increased risk of colorectal cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Polymorphism
 • Insulin
 • like Growth Factor
 • Colorectal Neoplasms