نویسندگان

چکیده

بر اساس سیاست بهداشتی و جمعیتی کشور، آمپول‌های دپومدروکسی پروژسترون استات (DMPA) در برنامه‌های بهداشتی و تنظیم خانواده کشور قرار داده شده و به زنان عرضه می‌شود. این مطالعه به منظور بررسی عوارض شایع این آمپول‌ها در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه در سال 1382 انجام شد. در این بررسی توصیفی، 374 نفر از زنانی که آمپول‌های دپومدروکسی پروژسترون استات را بعنوان روش پیشگیری از بارداری انتخاب و حداقل 2 دوره (6 ماه) از آن استفاده کرده و در مراکز بهداشتی درمانی پرونده داشتند، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که متغیرهای اختلال قاعدگی، عصبانیت، افزایش وزن، سردرد، سرگیجه و ... را مورد سنجش قرار می‌داد. این بررسی نشان داد که شایع‌ترین عارضه در بین افراد مورد مطالعه، اختلال قاعدگی است که میزان آن 86.1 درصد و بعد از آن عصبانیت 25.4 درصد بود. افزایش وزن عارضه دیگری بود که میزان آن 22.2 درصد گزارش شد. شایع‌ترین اختلال قاعدگی، قطع قاعدگی (53.2 درصد) و لکه‌‌بینی (26.7 درصد) بودند که از نظر افراد مورد مطالعه، عمده‌ترین دلیل ترک این روش نیز بود. پیشنهاد می‌شود این روش با مشاوره و انتخاب صحیح افراد و آموزش کافی در مورد عوارض آن مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

COMMON COMPLICATIONS OF DEPO-MEDROXY PROGESTERONE ACETATE (DMPA) INJECTION IN WOMEN REFERRING TO HEALTH AND TREATMENT CLINICS OF KERMANSHAH UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES IN 1382(2003)

نویسندگان [English]

  • B AFKARI
  • SH IRANFAR
  • S HEIDARPOOR
  • K Esmaili

چکیده [English]

According to the national policies of health and population, depo- medroxy progestrone acetate (DMPA) injection is provided for women for family planning purposes. This study was conducted on 374 women using this Contra caption method in Kermanshah; the subjects had used it at least for two six-month periods and had files in health centers. Questionnaires were utilized to collect relevant data on menstrual disorders, nervousness, weight gain, headache, vertigo and so on. The findings revealed that the most common complications were menstrual disorders (86.1%), nervousness being the second most common (25.4%); weight gain was another complication common to the subjects (22.2%). The most Common complication among menstrual disorders were absolute amenorrhea (53.2%) and spotting (26.7%). In general, the most common complications of DMPA injection involved menstrual disorders, nervousness, weight gain and the most common disorder among the former. were absolute amenorrhea and spotting , which were the main reason to abandon the method by the subjects. Therefore it is suggested that this method be utilized with counseling and proper selection of the clients and appropriate training about its complications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COMPLICATIONS
  • DEPO
  • MEDROXY PROGESTRONE ACETATE
  • DMPA
  • women