نویسندگان

چکیده

تزریقات عضلانی یکی از اعمال رایج در پزشکی است و پرستاران بطور مکرر با مشکل درد ناشی از تزریقات عضلانی در بیماران خود مواجه می‌شوند و همواره در جستجوی روش‌هایی برای کاهش درد می‌باشند. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که با هدف تعیین تاثیر روش تزریق عضلانی z و قفل هوا بر میزان درد بیماران مراجعه کننده به کلینیک تزریقات بیمارستان حشمتیه سبزوار انجام گردید. در این مطالعه، 585 نفر از زنان مراجعه کننده به کلینیک تزریقات جهت تزریق عضلانی یکی از سه داروی پنی‌سیلین پروکائین، ب کمپلکس یا دیکلوفناک و در مورد هر کدام از داروهای فوق، 195 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده و از این تعداد 65 نفر تزریق عضلانی به روشz ،65 نفر به روش قفل هوا و 65 نفر به روش معمول در محل عضله و نتروگلوتئال در وضعیت خوابیده به یک طرف انجام شد. شدت درد توسط معیار مقیاس دیداری اندازه‌گیری گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد میانگین شدت درد در گروه روش (3.1) Z، قفل هوا (4.1) و روش معمول (4.5) می‌باشد. آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تفاوت درد گروه روش z و معمول و قفل هوا را معنی‌دار نشان می‌دهد. از نظر درجات درد 4.1 درصد از گروه روشz ،7.7 درصد از گروه روش قفل هوا و 14.4 درصد از گروه روش معمول درد شدید داشته‌اند که نتایج آزمون مجذور کای (p<0.0001) ارتباط بین درجات شدّت درد و روش تزریق را معنی‌دار نشان می‌دهد. همچنین بر اساس آزمون انجام شده بین شدت درد ناشی از تزریق به سه روش فوق و عوامل سن، شغل، تحصیلات و شاخص توده بدن ارتباط معنی‌داری وجود نداشت. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می‌شود برای راحتی بیشتر بیماران از روش تزریق عضلانی z استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF Z-TRACK AND AIR - LOCK INJECTIONS ON THE INTENSITY OF PAIN IN PATIENTS REFERRING TO SABZEVAR HESHMATIYYAH CLINIC

نویسندگان [English]

  • Z ESTAJI
  • L NAJAR
  • SR MAZLOOM
  • S EBRHIMZADEH

چکیده [English]

Muscular injections are one of the most common medical procedures and nurses encounter the experience of pain in their patients and look for ways of reducing pain. This quasi-experimental research was conducted to study the effects of Z-track and air-lock injection methods on the intensity of pain. 585 women referring to Heshmatiyyah Clinic in Sabzevar, Iran for either of three injections (Penicillin, B-complex, Diclophenac) were randomly assigned into three groups of 195 members; in each group, 65 patients received Ztrack 65 air-lock and the last 65 routine methods of injection in lateral position. Visual scale was utilized for pain assessment. Findings revealed that in Z-track group, intensity of pain was 3.1; while it was 4.1 and 4.5 in air-lock and routine injection groups; the difference was found to be significant by one -way ANOVA. Severe pain was experienced by 4.1% in Ztrack group, 7.7% in air-lock and 14.4% in the routine injection methods; Chi-squre revealed a significant relationship between pain intensity and injection method (P<0.0001). However, no significant relationship was found to exist between intensity of pain and factors such as age, occupation, education, and BMI. Therefore, it is suggested that we make use of Z-track injection for the ease of patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MUSCULAR INJECTION
  • AIR
  • LOCK
  • Z
  • TRACK
  • Pain