نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی ارتباط فعالیت بدنی و درصد چربی بدن با برخی از عوامل خطرزای قلبی - عروقی در اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار است. به این منظور، 50 نفر از اعضای هیات علمی مرد دانشگاه (با سن 5.7 ± 37 سال، قد 6.9 ± 169 سانتی‌متر و وزن 13 ± 76 کیلوگرم) به روش غیرتصادفی انتخاب شدند. این تعداد نمونه 50 درصد حجم جامعه آماری را تشکیل می‌داد. فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، گلوکز پلاسما، کلسترول،VLDL ,LDL-C ,HDL-C ,TG و نسبت /HDL-C کلسترول بعنوان عوامل خطرزای قلبی- عروقی انتخاب شدند. نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رتبه‌ای اسپیرمن نشان داد که درصد چربی بدن با کلسترول پلاسما، VLDL ,TG نسبت HDL-C/ کلسترول،BMI و فعالیت بدنی ارتباط معنی‌داری دارد؛ ولی با گلوکز پلاسما LDL-C, HDL-C , ارتباط معنی‌داری ندارد. فعالیت بدنی فقط با درصد چربی بدن ارتباط معنی‌داری داشت و با عوامل خطرزای قلبی - عروقی دیگر ارتباط معنی‌داری نداشت. در مجموع از این تحقیق می‌توان نتیجه‌گرفت که درصد چربی بدن در اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار نسبت به فعالیت بدنی ارتباط بیشتری با عوامل خطرزای قلبی - عروقی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE RELATIONS OF PHYSICAL ACTIVITY AND BODY FAT PERCENTAGE TO SOME CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN FACULTY MEMBERS OF SABZEVAR TEACHER TRAINING UNIVERSITY

نویسندگان [English]

  • MR HAMEDI NIA
  • S REZAEI

چکیده [English]

This Study is intended to study the relationship of physical activity and body fat percentage with some cardiovascular risk factors in faculty members of Sabzevar Teacher Training University in Sabzevar, Iran. For the purposes of the study, 50 male faculty members , with the age of 37 ± 5.7 years, height of 169 ± 6.9 cm and weight of 76 ± 13 Kg were non-randomly selected; they were 50% of the whole population. Cardiovascular risk factors studied included systolic and diastolic blood pressure, plasma glucose, cholesterole, TG, HDL-C, LDL-C, VLDL and HDL-C/cholestrole ratio. Data analysis using Pearson and Spearman correlation coefficients revealed significant relationships between body fat percentage and plasma cholestrole, TG, VLDL, HDL-C/cholestrole ratio, BMI and physical activity. However, no significant correlation was observed with plasma glucose, HDL-C, and LDL-C, physical activity showed a significant relationship only with body fat percentage and no such relationship with other cardiovascular risk factors. In general, it is concluded that in the subjects of our study, body fat percentage correlates with cardiovascular risk factors more than physical activity does.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Activity
  • BODY FAT PERCENTAGE
  • CARDIOVASCULAR RISK FACTORS
  • FACULTY MEMBERS