نویسندگان

دانشکده علوم پزشکی سبزوار، گروه بهداشت، سبزوار، جنب پلیس راه، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

چکیده

هدف: بروسلوزیس بیماری نسبتا شایع و مشترک بین انسان و حیوان می باشد و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یک معضل بهداشتی محسوس کنترل نشده می باشد و در کشور ما نیز از جمله در استان خراسان و در شهرستان سبزوار شیوع چشمگیری دارد. این مطالعه به منظور بررسی میزان آلودگی بروسلا و عوامل مرتبط به آن در روستاییان انجام گرفت.
مواد و روش ها: ابتدا به صورت خوشه ای از هر بخش (جمعا هفت بخش شهرستان) تعدادی روستا با توجه به جمعیت هر بخش انتخاب شد. سپس از هر روستا به نسبت جمعیت آن روستا به صورت طبقه ای نمونه گیری شد و سعی گردید از تمام طبقات سنی از هر دو جنس نمونه گرفته شود. تعداد 504 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نتایج: در بررسی آزمایشگاهی مشخص شد که تعداد 84 نفر از نمونه ها دارای تست رایت مثبت می باشند که از این تعداد 45 مورد با تیتر رایت 1.40، 20 مورد با تیتر رایت 1.80، 9 مورد با تیتر رایت 1.160، 4 مورد با تیتر رایت 1.640، 4 مورد با تیتر رایت 1.320، 1 مورد با تیتر رایت 1.1280بود.
نتیجه گیری: با توجه به آلودگی بالا در این شهرستان و با توجه به زیان های اقتصادی این بیماری که می تواند باعث تحمیل مخارج درمان به فرد و جامعه و از کارافتادگی نیرو و توان دامداران و کشاورزان شود، می توان با آموزش در جهت پیشگیری از این بیماری گامی برداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE PREVALENCE OF BRUCELLA AND RELEVANT FACTORS IN RURAL POPULATION

نویسندگان [English]

  • RA KHAMIR CHI
  • M HASHEMIAN

چکیده [English]

Purpose: Brucellosis, a common disease of man and animal, is a rather prevalent disease. It is an uncontrolled disease in most developing countries, and of considerable prevalence in Iran, Khorassan and Sabzevar alike. This study is therefore designed to study the prevalence of brucellosis and factors affecting it in the rural population of Sabzevar.
Methods and Material: A number of villages proportionately sampled by cluster sampling. Subjects were selected through stratified sampling considering all age groups and both sexes. Total sample was 504.
Results: 84 subjects were found to be positive in laboratory tests, of which 45 cases were 1.40 right titration, 21 cases with 108, 9 cases with 1.16, 4 cases with 1064,4 cases with 1.32 and one case with 1.128.
Conclusion: Due to the high contamination rate and its economical consequences of this disease on the individual and the society in general, we can take steps to prevent its prevalence by implementing training programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SEROLOGY
  • brucellosis
  • RIGHT
  • sabzevar