نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ایران، شاهرود، خیابان تهران، میدان هفت تیر، دانشکده علوم پزشکی، دفتر ریاست دانشکده

چکیده

هدف: با توجه به نقش تشخیص زودرس بیماری عروق کرونر در کاهش عوارض بعدی، تست های غیر تهاجمی بویژه تست ورزش و اسکن پرفیوژن میوکارد (MPI)، نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند لذا هدف این مطالعه، مقایسه نتایج تشخیصی این دو روش با یکدیگر و نیز بررسی توزیع عوامل خطر کرونری در گروه های مختلف بیماران می باشد.
مواد و روش ها: برای 167 بیمار مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای به منظور اسکن پرفیوژن میوکارد، اطلاعات مربوط به عوامل خطر کرونری جمع آوری و تست ورزش و MPI برای آنها انجام شد.
نتایج: میانگین سنی بیماران مرد و زن به ترتیب 49.8 و 49.1 سال بوده و 30 درصد دارای تست ورزش مثبت و 52.7 درصد دارای MPI غیرطبیعی بوده اند. شیوع فشارخون بالا در خانم ها و مصرف سیگار در آقایان شایع تر بود ولی تفاوت مهمی از نظر سایر عوامل خطر کرونری وجود نداشت. شیوع فشارخون بالا و سابقه فامیلی CHD در گروه با MPI مثبت بیشتر از گروه با MPI منفی بود. در موارد تست ورزش مثبت، 74.5 درصد بیماران MPI غیرطبیعی داشته و در موارد تست ورزش مثبت، 74.5 درصد بیماران MPI غیرطبیعی داشته و در موارد تست ورزش منفی، 43.1 درصد بیماران دچار اختلالاتی در MPI بودند.
نتیجه گیری: حساسیت تست ورزش در تشخیص بیماری عروق کرونر معادل 43 درصد و ویژگی آن معادل 82.7 درصد بدست آمد. حساسیت تست ورزش در آقایان بالاتر بوده و ویژگی آن در خانم ها مختصری بالاتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

COMPARISON OF EXERCISE TEST RESULTS AND EXERCISE MYOCARDIAL PERFUSION IMAGING IN PATIENTS REFERRED TO IMAM HOSSEIN HOSPITAL IN SHAHROOD, IRAN

نویسندگان [English]

  • R OLAMAEI
  • AR AKHAWAYN
  • AH BAGHERI
  • M KHOSRAVI
  • A KHOSRAVI

چکیده [English]

Purpose: Early diagnosis of coronary arterial disease (CAD) plays an important part in reducing the complications, non-invasive tests, exercise test and myocardial perfusion imaging in particular. This study is intended to compare the results of these two procedures as well as to evaluate the distribution of coronary risk factors in various patients groups.
Methods and Material: MPI and exercise test were conducted for 167 patients who referred to the nuclear medicine clinic at Imam Hossein Hospital in Shahroud, Iran. Information on coronary risk factors were collected.
Results: The mean age for men and women were 49.8 and 49.1 years respectively MPI in 52.7% were noted. Hypertension was more frequent in female, while smoking was more frequent in males, with no otherwise remarkable difference for other coronary risk factors. Hypertension and familial history of IHD were higher in the abnormal MPI group. Than the normal group. Abnormal exercise test results were associated with abnormal MPI in 74.5%. However, normal exercise test results were accompanied with abnormal MPI in 43.1 %.
Conclusion: The overall sensitivity and specificity of exercise test were 43% and 82.7% respectively. Sensitivity was higher in men while specificity was slightly higher in females.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISCHEMIA
  • FIXED LESION
  • CORONARY RISK FACTORS
  • EXERCISE TEST (ETT)
  • MYOCARDIAL PERFUSION IMAGING (MPI)