نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: این مطالعه به منظور ارزیابی کارآمدی نسبی تکنیک های شناختی – رفتاری، دارو درمانی و ترکیب آنها در درمان اختلال وسواس فکری و عملی انجام شده است.
مواد و روش ها: این پژوهش مبتنی بر نظریه های شناختی – رفتاری و زیست شیمیایی درمان اختلال های روانی می باشد. بدین منظور ما از بین مراجعین زن و مرد (متاهل و مجرد 15 تا 45 ساله) مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی، 4 گروه 8 نفری به صورت تصادفی جایگزینی انتخاب نموده ایم و از مقیاس های وسواس فکری و عملی مادسلی، یل بروان و الگوشناختی سالکوسکیس، ون اوپن و آرنتز و دارودرمانی استفاده شده است.
نتایج: از لحاظ سن، تحصیلات و مدت ابتلا و جنسیت تفاوت معنی داری میان گروه ها وجود ندارد، اما از نظر وضعیت تاهل تفاوت معناداری میان گروه ها به چشم می خورد. همچنین، هر کدام از روش های درمانی به تنهایی موجب کاهش علایم وسواسی، سطح افسردگی، اضطراب، تغییر باورها، افکار ناهشیارانه یا ناسالم و نیز بهبود نسبی سازگاری اجتماعی بیماران شد، اما ترکیب دارودرمانی و تکنیک شناختی – رفتاری نسبت به هر یک از درمان ها به تنهایی و گروه کنترل فهرست انتظار بخشی بیشتری داشت. درمان شناختی – رفتاری نسبت به هر یک از درمان ها به تنهایی و گروه کنترل فهرست انتظار بخشی بیشتری داشت. درمان شناختی – رفتاری نیز به جز شاخص بهبود افسردگی در سایر شاخص ها نسبت به دارو درمانی برتری داشت.
نتیجه گیری: به کارگیری ترکیب دارودرمانی و تکنیک شناختی – رفتاری در درمان اختلال و وسواس فکری و عملی بیشترین تاثیر را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE RELATIVE EFFICACY OF BEHAVIORAL-COGNITIVE, MEDICINAL TECHNIQUES AND THEIR COMBINATION IN TREATING OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER

نویسندگان [English]

  • H AHADI
  • A DELAVAR
  • H TOUZANDEH JANI
  • H AZAD

چکیده [English]

Purpose: This study is conducted to investigate the relative efficacy of behavioral cognitive techniques, medical therapy and their combination in the treatment of obsessive compulsive disorder.
Methods and Material: This study is based on behavioral-cognitive theories and biochemical treatment of mental disorder. Four groups of 8 were randomly selected from among single and married men and women referring to psychotherapy clinics. Obsessive compulsive disorder scale of Madsly, Bell Brown, Salkovskis, Van open and medicinal treatment were used for measurement.
Results: No Significant differences were found to exist between the subjects as for their age, education, sex and duration of suffering from the disorder; however, the difference was significant in their marital status. Also, each individual treatment procedure reduced the symptoms of obsession, depression and anxiety, changed their beliefs, unhealthy feeling and partially improved their social adaptation. However, the combination of medicinal and behavioral-cognitive techniques had higher efficacy.
Conclusion: Behavioral-cognitive procedure came up to be superior to medical therapy except in improving depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EFFICACY
  • BEHAVIORAL
  • COGNITIVE
  • TECHNIQUES
  • CLOMIPRAMINE
  • OBSESSION