نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، شهرستان جیرفت، میدان شاهد، دانشکده پرستاری

چکیده

هدف: پرستاران تمام واحدهای بهداشتی و درمانی اغلب درصدد یافتن راه هایی برای کمک به منظور کنترل درد و استرس ناشی از بیماری ها و جراحی می باشند و لمس درمانی یک روش جامع در کمک به بیماران برای تطابق با بیماری و کاهش اضطراب است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر ماساژ درمانی نقاط ماشه ای میوفاشیال نواحی گردن، سر، شانه بر شاخص های فیزیولوژیک و واکنش های تن آرامی انجام گرفت.
مواد و روش ها: این بررسی یک مطالعه تجربی است که در ابتدا آزمودنی ها از نظر سنی و جنسی در گروه های همگون قرار گرفتند و سپس به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. در این مطالعه 40 آزمودنی سالم (20 مرد و 20 زن با میانگین سنی 20±1.4 و 21.5±1.8) شرکت نمودند و سپس به مدت 5 دقیقه تعداد ضربان قلب، فشارخون سیستولیک و فشارخون دیاستولیک و ارزیابی خود ادراکی آزمودنی ها از تنش عضلانی و وضعیت روانی قبل و بعد از مداخله ثبت گردید.
نتایج: بدنبال ماساژ درمانی نقاط حمله ای میوفاشیال، کاهش معنی داری در تعداد ضربان قلب (P=0.01)، فشارخون سیستولیک (P=0.02) و فشارخون دیاستولیک (P=0.01) بدست آمد. علاوه بر این، تنش عضلانی و وضعیت روانی بهبود قابل توجهی را نشان دادند (P=0.01).
نتیجه گیری: در آزمودنی های سالم، ماساژ درمانی نقاط حمله ای میوفاشیال نواحی سر، گردن و شانه در افزایش فعالیت پاراسمپاتیک و ایجاد آرامش بیشتر موثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECTS OF SHORT-TERM MYOFASCIAL TRIGGER MASSAGE THERAPY ON PHYSIOLOGICAL PARAMETERS AND RELAXATION REACTIONS

نویسندگان [English]

  • M PILEVARZADEH
  • S SALARI
  • N SHAFIEE

چکیده [English]

Purpose: Nurses often look for ways to help control pain and stress following surgery and diseases while massage therapy is considered a comprehensive procedure to help patients cope with their disease and lower their anxiety. This study was intended to investigate the effects of short - term myofascial trigger massage therapy to head, neck and shoulder areas on physiological parameters and relaxation.
Methods and Material: In this experimental study, the subjects were originally homogenized as for their age and sex and then assigned randomly into control and experimental groups. 40 subjects (half male and half female) with mean age of 21.5±1.8 (for males) and 20±1.4 (for females) participated in the study. For five minutes, their pulse, systolic and diastolic blood pressure as well as their conception of muscular tension and psychological status before and after the intervention were recorded.
Results: After massage therapy of myofacial trigger points, considerable reduction in the heart rate (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • MASSAGE
  • MYOFASCIAL TRIGGER POINTS
  • Physiological parameters
  • RELAXATION