نویسنده

گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، میدان مشاهیر، دانشگاه علوم پزشکی، گروه فیزیک پزشکی

چکیده

هدف: میزان تغییر تشعشع جذب شده پوست بیماران طی رادیوگرافی در مراکز رادیولوژی با استفاده از مدل ریاضی انجام نشده بود؛ بنابراین تصمیم گرفتیم دوز جذبی قبلی و فعلی رادیوگرافی را با استفاده از یک مدل ریاضی مورد پژوهش قرار دهیم.
مواد و روش ها: این مطالعه در 7 مرکز رادیولوژی شهرستان گنبد از استان گلستان روی 140 بیمار با فاصله mGy 7 و انحراف معیار 40 میلی گری بر 100 تکنیک با نظر متخصصین رادیولوژی تحت عمل 11 تکنیک مختلف اشعه ایکس مثل جمجمه، شانه، ریه، قسمت بالایی و پایینی دستگاه گوارش و قسمت های دست، پا، کمر و گردن با روش تنظیم mAs و Kvp و FSD و فیلتر دستگاه جهت هر تکنیک انجام شد. نتایج: نقصانی در تابش های جذب شده سطحی بدن طی تکنیک های مختلف بدون تغییر در کیفیت تصویر ملاحظه شد. نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان داد که میانگین نوع رادیوگرافی قبلی و فعلی یکسان بوده است و اختلاف بین میانگین های نمونه معنی دار نیست.
نتیجه گیری: یافته های این بررسی ناکافی است و برای ایجاد مدل ریاضی واقعی بایستی تلاش نماییم تا کلیه عوامل در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

COMPARISON OF THE CALCULATED AND TABULATED METHODS OF ABSORBED DOSE WITH VARIOUS RADIOGRAPHIC TECHNIQUES

نویسنده [English]

  • SA HOSSEINI

چکیده [English]

Purpose: As no mathematically - based study was conducted so far, we decided to conduct this study to mathematically compare the absorbed doses of radiation.
Methods and Material: Seven radiology centers were selected in Gonbad, Golestan to include 140 patients (with confidence level of 95%) for 11 techniques of x-ray such as skull, shoulder, lang, upper and lower digestive tract, hand feet, back and neck. Required data were gathered by a questionnaire focusing on mAs, Kvp, FSD and other items.
Results: Findings of the study revealed a decrease in the absorbed dose of the body surface with various techniques without distortion of the film. ANOVA revealed no significant difference between the means.
Conclusion: these findings are not adequate thus requiring a consideration of all factors involved in reduction of the absorbed dose if a mathematical model is to be suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ABSORBED DOSE
  • RADIOLOGY TECHNIQUES
  • MATHEMATICAL MODEL