نویسندگان

گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، مقابل پارک ملت، دانشکده دندانپزشکی، دفتر گروه مدیر پریو

چکیده

هدف: نیفیدیپین یک داروی کلسیم کانال بلوکر از گروه هیدروپیریدین است که بطور وسیع بعنوان وازودیلاتور در درمان هیپرتانسیون و بیماری ایسکمیک قلبی استفاده می شود. افزایش حجم لثه یکی از عوارض جانبی مصرف دارو می باشد. در این تحقیق، شیوع بیماری های لثه و افزایش حجم لثه را در بیماران قلبی تحت درمان با نیفیدیپین مورد بررسی قرار داده ایم.
مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی، 16 بیمار قلبی مصرف کننده نیفیدیپین 20 بیمار دارای اختلالات قلبی که نیفیدیپین مصرف نمی کردند، مقایسه گردید. تمام بیماران از نظر بیماری های پریودنتال و افزایش حجم لثه با اندکس های پریودنتال اندکس راسل؛ پلاک اندکس سیلنس و لو (PI) و اندکس افزایش حجم لثه میلر و دم یا GO مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج: بین دو گروه نیفیدیپین و شاهد از لحاظ سن، جنس، اندکس راسل و اندکس PI هیچ تفاوت معنی داری وجود نداشت، اما درصد شیوع هیپرپلازی در گروه نیفیدیپین در ناحیه دندان های قدامی فک پایین شدیدتر بود که از نظر آماری معنی دار نبود (P=0.05). شیوع افزایش حجم کلینیکی لثه مرتبط با دارو درمانی مزمن با نیفیدیپین پایین است.
نتیجه گیری: هیپرپلازی ناشی از نیفیدیپین بطور مستقیم با سطح تحصیلات و بهداشت دهان در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A COMPARATIVE STUDY OF PREVALENCE OF GINGIVAL AND PERIODONTAL DISEASES AMONG PATIENTS TAKING NIFEDIPINE

نویسندگان [English]

  • M TAHERI
  • AA DADGAR
  • MH NAJAFI
  • M RADVAR

چکیده [English]

Purpose: Nifedipine is a calcium blocking agent of the dihydropyridine group widely used as a vasodilating agent for the treatment of hypertension and ischemic heart disease. Gingival enlargement is a known side effect of nifedipine use. This study was conducted to determine the prevalence of periodontal disease and gingival enlargement in nifedipine treatment patients.
Methods and Material: In a cross sectional study data from 16 patients taking nifedipine were compared with those of 20 patients with cardiac disorder who had not been treated with nifedipine. All patients were examined for the presence of periodontal disease and gingival enlargement using 3 different indices: Periodontal index (Russel), Plaque index (Silness and Loe) and gingival overgrowth index (GO) (Miller and Damm).
Results: Between the nifedipine and control groups, there was no significant difference for age, sex, PI (Russel), and PI (Silness & Loe). But prevalence of gingival overgrowth and its severity were greater in the anterior and inferior teeth in the nifedipine group (P=0.05). Prevalence of clinically significant overgrowth related to chronic medication with nifedipine is low.
Conclusion: Severity of hyperplasia induced by nifedipine directly depended on the level of education and oral hygiene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NIFEDIPINE
  • INDICES
  • PLAQUE
  • GINGIVAL OVERGROWTH
  • PERIODONTAL DISEASE (PERIODONTITIS)