نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، گروه علوم تشریح

چکیده

هدف: این مطالعه به منظور بررسی اثرات ترکیب کلم و سفیده تخم مرغ بر بهبود زخم سوختگی درجه 2 در موش صحرایی طراحی شد.
مواد و روش ها: 50 راس موش صحرایی ماده به پنج گروه 10 تایی تقسیم شدند. پس از بیهوشی عمومی با کتامین و زایلازین (داخل صفاقی)، مساحت معینی از پوست پشت حیوانات با سکه 50 ریالی داغ سوزانده شد و سوختگی های درجه 2 مشابه ایجاد شد؛ گروه شاهد هیچ گونه درمانی دریافت نکرد. در گروه دوم، سطح زخم سوختگی روزانه یک مرتبه توسط کرم سولفادیازین نقره پوشانده شد. در گروه سوم، سطح زخم روزانه یک مرتبه توسط ترکیب عصاره کلم و سفیده تخم مرغ پوشانده شد. در گروه چهارم، سطح زخم روزانه یک مرتبه توسط ترکیب پودر کلم و سفیده تخم مرغ پوشانده شد و در گروه پنجم، سطح زخم روزانه یک مرتبه توسط ترکیب کلم تازه و سفیده تخم مرغ پوشانده شد. حیوانات در پایان هفته های اول، دوم، سوم و چهارم توسط اتر کشته شدند و از محل زخم نمونه برداری انجام شد و نمونه ها پس از مقطع گیری و رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: پس از چهار هفته، میزان بهبودی زخم سوختگی در گروهی که عصاره کلم و سفیده تخم مرغ دریافت کرده بودند، نسبت به سایر گروه ها بهتر و سریع تر بود. ترمیم زخم در گروه های سولفادیازین و پودر کلم مشابه بود. هیچ گونه اختلاف معنی داری بین این دو گروه یا گروه عصاره کلم دیده نشد.
نتیجه گیری: کاربرد موضعی عصاره کلم و سفیده تخم مرغ به صورت الگوی یک بار در روز نسبت به گروه شاهد اثرات مثبتی بر ترمیم زخم سوختگی درجه 2 در موش صحرایی دارد ولی این تاثیر با اثرات سولفادیازین نقره اختلاف معنی داری ندارد و تقریبا مشابه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF COMPOUND OF BRASSICA OLERACEA L. AND EGG-WHITE ON BURN WOUND HEALING IN RAT

نویسندگان [English]

  • N MEHDIKHANLOO
  • GH.R HASANZADEH

چکیده [English]

Purpose: The present study was designed to investigate the effect of compound of Brassica Oleracea L. and egg-white on burn wound (type 2) healing in Rat.
Methods and Material: 50 female rats were studied through dividing them to 5 groups of 10 rats. After general anesthesia with ketamin and xylazin (ip), an area of the back of rats was burned with red-hot 50 Rials coin and similar grade II burns were created. Control group received no medication. In the second group, the surface of wounds were covered daily with silver sulphadiazine. In the third group, the surface of wounds were covered daily with compound of cabbage extract and egg-white. In the fourth group, the surface of wounds were covered daily with compound of cabbage powder and egg-white and in the fifth group, the surface of wounds were covered daily with compound of fresh cabbage and egg-white. Rats were killed by ether at the end of 1,2,3 and 4 weeks and samples were taken from the wound region and were histologically assessed. Then the samples were coloured with Hematoxillin and Eosin and studied quantitatively.
Results: Results showed that after 4 weeks the healing of burn wounds in the group receiving cabbage extract and egg-white was faster and better than other groups. The wound healing in silver sulphadiazin group and cabbage powder group were similar. There were no significant differences between these groups with cabbage extract and egg-white group.
Conclusion: Administration of topical cabbage extract and egg-white once a day in second degree burn wounds enhances the healing. Nearly similar results were observed in the silver sulphadiazin group compared with cabbage extract and egg-white group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HEALING
  • BURN WOUND
  • EGG
  • WHITE
  • BRASSICA OLERACEA L
  • SILVER SULPHADIAZIN