نویسندگان

گروه قلب و عروق بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد

چکیده

زمینه و اهداف: با توجه به اهمیت بیماری های کرونر و حوادث عروق مغزی که همزمان یا به فاصله کوتاهی از یکدیگر اتفاق می افتند و همچنین با توجه به این که در این زمینه گزارشات کافی در دسترس نمی باشد، بر آن شدیم که شیوع حوادث عروقی مغز را در بیمارانی که مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد شدند، تعیین نماییم.
روش بررسی: برای ارزیابی شیوع حوادث عروقی مغز (CVA) در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد (AMI) این مطالعه توصیفی مقطعی آینده نگر با روش نمونه گیری در دسترس صورت گرفت. تمام اطلاعات کلینیکی و پاراکلینیکی 1000 بیماری که با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در بخش قلب بیمارستان امام رضا (ع) و قائم (عج) بستری شده بودند، از طریق پر کردن فرم های پرسشنامه در بالین بیماران بدست آمد و سپس به تحلیل داده ها پرداخته و شیوع حوادث عروقی مغز را در این بیماران تعیین نمودیم.
یافته ها: شیوع CVA در این مطالعه 2.2 درصد بود که از این تعداد 73 درصد از نوع ایسکمیک و 27 درصد هموراژیک ودند. 82 درصد بیماران مرد و 18 درصد زن بودند و CVA نوع هموراژیک در خانم ها شایع تر بود. شایع ترین سن ابتلا به AMI و CVA بین 61-70 سالگی بوده و شایع ترین زمان وقوع حادثه عروقی مغز در بیماران مورد مطالعه بین ساعت 4-11 صبح 63.3) درصد( تعیین گردید که انفارکتوس حاد نیز در همین زمان شایع تر بود 44.4) درصد(. همچنین فاصله زمانی بین این دو واقعه 4-6 روز بود. داشتن فشار خون بالا در بیماران سیگاری بزرگ ترین ریسک فاکتور جهت CVA بود ولی ارتباطی بین آریتمی و CVA وجود نداشت. CVA در 18 درصد موارد منجر به مرگ شد و 82 درصد بیماران با علائمی از CVA مرخص شدند.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که مثل بقیه مطالعات انجام شده جهانی CVA می تواند یکی از عوارض انفارکتوس حاد میوکارد باشد. شیوع بالای فشار خون در بیماران مورد مطالعه تاکید مجددی بر اهمیت کنترل فشار خون در پیشگیری از حوادث عروقی مغز و تاثیر بنیادی آن در مسائل اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی جامعه می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

PREVALENCE OF CEREBROVASCULAR ACCIDENTS IN 1000 PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN IMAMREZA AND GHAEM HOSPITALS OF MASHAD, IRAN IN 2001

نویسندگان [English]

  • M MOHAMMADZADEH SHABESTARI
  • AA DADGAR

چکیده [English]

Background and Purpose: Due to the significance of cerebrovascular accidents (CVA) and coronary arterial diseases (CAD) which occur contemporary in a short period and due to lack of reports in this regard, this study was planned to determine the prevalence of CVA in patients suffering from Acute Myocardial Infraction (AMI).
Methods and Materials: This prospective, cross-sectional descriptive study was conducted with convenient sampling. All clinical and Para clinical information of 1000 patients with AMI hospitalized in Imamreza and Ghaem Hospitals of Mashad, Iran, were collected at their bedside using questionnaires.
Results: The prevalence of CVA was 2.2% where 73% were ischemic and 27% were hemorrhagic. 82% were male and the rest female; hemorrhagic CVA was most prevalent in women. They were most commonly found between 61 and 70 years of age. CVA occurred mostly between 4 and 11 O'clock in the morning, when AMI was also of high prevalence. Also Hypertension in Smokers was the greatest risk factor for CVA but no relationship was found to exist between arythmia and CVA. CVA led to death in 18% of the cases and 82% were discharged with residual morbidity.
Conclusion: The results indicated that, like global studies, CV A can be considered as one of the complications of AMI. High prevalence of hypertension is certainly a re-emphasis on controlling the blood pressure for the prevention of CVA and its fundamental influence on health and socioeconomic issues of the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AMI
  • CVA
  • risk factors
  • ETIOLOGY