نویسندگان

دانشکده مامایی و پرستاری تربت حیدریه

چکیده

زمینه و اهداف: سزارین یکی از اعمال جراحی شایع در زنان است. از این رو، انتخاب تکنیک بیهوشی کم خطر، مطلوب و مقرون به صرفه برای مادر و نوزاد حائز اهمیت است. با توجه به این که حدود 100 درصد سزارین ها در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه تحت بیهوشی عمومی انجام می گردد و ترس از عوارض جانبی بیحسی نخاعی، دلیل این انتخاب می باشد، لذا در این مطالعه عوارض جانبی این دو تکنیک بیهوشی مورد مقایسه واقع شده است.
روش بررسی: در این تحقیق، 37 زن حامله 18-30 ساله گراوید 1-2 با حاملگی تک قلو و بدون بیماری که تحت عمل سزارین نخاعی واقع شده بودند، با 52 زن با سزارین تحت بیهوشی عمومی مورد مقایسه قرار گرفتند که همگی مشخصات واحد تحقیق را دارا بوده و از نظر عوارض جانبی تا 24 ساعت بعد از سزارین مقایسه شدند.
یافته ها: میانگین آپگار دقیقه اول نوزاد در سزارین اسپاینال 8.8± 0.3 و در سزارین با بیهوشی عمومی 8.3 ±0.7 بود که تفاوت بین آنها از نظر آماری معنی دار بود. میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در دو گروه از نظر آماری معنی دار بود. رضایت کامل در گروه اسپاینال 64.9 و در گروه بیهوشی عمومی 5.8 درصد بود.
نتیجه گیری: رضایت بالای بیماران، همکاری بیمار در کنترل مطلوب رحم و پیشگیری از آتونی، همکاری مناسب در امر شیردهی، بروز کم سردرد در 2.7 درصد موارد و هزینه کمتر، از مزایای بیحسی نخاعی است. به دلیل مزایای قابل توجه این روش، به کارگیری آن در موارد سزارین توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

COMPARISON OF THE SIDE EFFECTS OF GENERAL AND SPINAL ANESTHESIA IN CESAREAN SECTION OF WOMEN REFERRING TWO HOSPITALS IN TORBATE HEIDARYYEH, IRAN IN 2004

نویسندگان [English]

  • K MIRZAKHANI
  • N JAHANI SHOORAB
  • M HASAN ZADEH

چکیده [English]

Background and Purpose: Cesarean Section (CS) is a Common obstetric procedure and hence, a lowrisk, appropriate and cost-effective anesthetic method is of importance for both mother and neonate. As almost all cesarean sections in the two hospitals of Torbate Heidarryyeh are performed under general anesthesia due to concern about the complications of Spinal anesthesia, the side effects of the two methods are studied in this research.
Methods and Materials: 37 pregnant gravid 1-2 women of 18-30 years old with signal-fetus pregnancy and no other complication who experienced Spinal cesarean section were compared with.52 women who experienced cesarean section under general anesthesia. The side effects of each method were recorded for 24 hours after the surgery.
Results: Mean first-minute Apgar in Spinal Cesarean and ceosarean section by general anesthesia were 8.8±0.3 and 8.3±0.7 respectively which means a statistically significant difference. Mean systolic and diastolic blood pressures were significant. Perfect satisfaction in the Spinal subjects was 64.9% and, in the other group was 5.8%.
Conclusion: High satisfaction rate, the subject's cooperation in controlling the uterus and prevention of atony, good cooperation in lactation, low headache recurrence in 2.7% of the cases, and low cost are the advantages of the spinal anesthesia and therefore it is recommended for cesarean section Candidates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anesthesia
  • SPINAL ANESTHESIA
  • CESAREAN SECTION
  • TORBATE HEIDARYYEH