نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گناباد، میدان غدیر، دانشکده علوم پزشکی گناباد

چکیده

زمینه و اهداف: تیپ شخصیتی یک عامل مهم در تعیین رفتار و وضعیت سلامت روانی دانشجویان می باشد و نستوهی بعنوان یک ویژگی شخصیتی بر روی مقاومت افراد در برابر استرس موثر می باشد. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین سه تیپ شخصیت آیزنک (درونگرایی، روان پریش خویی و رنجور خویی) با نستوهی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گناباد انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی- مقطعی دو متغیره تک گروهه با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی، تعداد 376 دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی گناباد در پاییز 1382 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه نستوهی اهواز و پرسشنامه تیپ شخصیت آیزنک مشتمل به سه تیپ شخصیت (درونگرایی، روان رنجور خویی و روان پریشی خویی) می باشد.
نتایج: نتایج نشان داد که توزیع فراوانی سه تیپ شخصیت آیزنک در سه سطح نستوهی (ضعیف، متوسط و قوی) تفاوت آماری معنی داری دارد. همچنین آنالیز واریانس یکطرفه تفاوت آماری معنی داری بین تیپ های شخصیت با نستوهی نشان داد.
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط بین تیپ شخصیت و نستوهی می توان با تدوین یک برنامه آموزشی، نستوهی را به سطح مطلوب ارتقا داد و بدین ترتیب با افزایش سطح نستوهی میزان تنش افراد در موقعیت های مختلف را بطور موثری کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TYPES AND HARDINESS IN THE STUDENTS OF GONABAD ISLAM AZAD UNIVERSITY IN 2003

نویسندگان [English]

  • BASIRI MOGHADAM
  • SALARI

چکیده [English]

Background and Purpose: Personality types are a major factor in deter miring the behavior and mental health of university students and hardiness, as a personal characteristic, affects the resistance of people against stress. This study is conducted on the students of Gonabad Islamic Azad University to find the relationship between three personality types (introversion, neuroticism and psychoticism) and hardiness.
Methods and Materials: In this cross-sectional, analytic, bivariate and single-group study, 376 university students were randomly sampled out of the students at Gonabad Islamic Azad University in the fall of 2003. Relevant data were collected by demographic data forms, Ahwas Hardiness questionnaire and Eyserk personality inventory. (including introversion, neuroticism and psychoticism).
Results: Findings revealed that the distribution of these three personality types is of significant difference. Also, one-way ANOVA results indicated a significant difference between hardiness and three personality types.
Conclusion: Regarding the relationship between the three personality types and hardiness, a well-planned educational program can enhance "hardiness" to a desirable level so that inter personal tension is effectively reduced in various circumstances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PERSONALITY TYPE
  • INTROVERSION
  • Neuroticism
  • PSYCHOTICISMM
  • HARDINESS
  • student