نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تربت حیدریه، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری مامایی تربت حیدریه

چکیده

زمینه و اهداف: سرطان رحم یکی از شایع ترین سرطان های جهان است که امروزه از پاپ اسمیر برای تشخیص اولیه آن استفاده می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر ترتیب نمونه گیری از آندوسرویکس و اگزوسرویکس بر نتایج پاپ اسمیر زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی امام رضا (ع) در مشهد انجام گردیده است.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی، تعداد 211 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و از کل نمونه ها دوبار به فاصله یک ماه، نمونه گیری به دو روش ابتدا آندوسرویکس و سپس اگزوسرویکس (گروه شاهد) و ابتدا اگزوسرویکس و سپس آندوسرویکس (گروه مورد) نمونه گیری بعمل آمده است. تعداد اسمیرهای غیر قابل تفسیر و یا با محدودیت در تفسیر به علت وجود خون، خراب شدن نمونه در اثر خشک شدن در هوا و وجود سلول های آندوسرویکس در دو روش آزمایش مقایسه شدند. از آزمون آماری مجذور کای و مقایسه نسبت ها برای تعیین اختلاف معنی دار بین کیفیت و کفایت نمونه های پاپ اسمیر در دو روش تهیه پاپ اسمیر استفاده شد.
یافته ها: 97.2 درصد از نمونه های تهیه شده به روش نمونه گیری ابتدا اگزوسرویکس و سپس آندوسرویکس و 96.7 درصد از نمونه های تهیه شده به روش نمونه گیری ابتدا آندوسرویکس و سپس اگزوسرویکس حاوی سلول های آندوسرویکس بودند که با انجام آزمون آماری مقایسه نسبت ها، از نظر وجود سلول های آندوسرویکس در دو روش نمونه گیری اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نمونه های با محدودیت در تفسیر به علت وجود خون در نمونه گیری ابتدا آندوسرویکس و سپس اگزوسرویکس بیشتر بود (0.00003). نمونه های غیر قابل تفسیر و یا با محدودیت در تفسیر به علت خراب شدن نمونه ها در اثر خشک شدن آن در هوا مشاهده نشد و از این نظر در دو گروه، تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نمونه های تهیه شده به روش نمونه گیری ابتدا اگزوسرویکس و سپس آندوسرویکس کیفیت مطلوب تری دارند چرا که در این روش نمونه های با محدودیت در تفسیر به علت خون، کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF ORDERING IN ENDOCERVIX-EXOCERVIX SAMPLING ON PAP SMEAR RESULTS

نویسنده [English]

  • K MIRZAKHANI

چکیده [English]

Background and Purpose: Cervical Cancer is one of the most Common cancers in the world and is primarily diagnosed by pap smear. This study was conducted to determined the effect of endocervix-exocervix order in sampling on pap smear results in women referring to Imamreza Clinic in Mashad, Iran.
Methods and Materials: In this clinical trial, 211 women were conveniently sampled for the study; within a month, their samples of endocervix-exocervix (control) and exocervix-endocervix (case) were obtained. Uninterpretable or limited interpretations of pap smear due to blood, spoiled samples due to dry air or endocervix cells were compared. Chi-square and ratio Comparison were used to determind the significant differences of the quality and efficiency of samples in two methods.
Results: 97.2% of the exocervix-endocervix samples and 96.7% of the opposite-order samples contained endocervix cells, which rendered no significant difference between the two methods (p=0.2). Obscured pap smear results due to blood were found more in endocervix-exocervix samples (p=0.0003). No significant difference was found to exist between the two groups as there were no obscured or limited interpretations due to dry air.
Conclusion: Samples of the exocervix-endocervix order were of better quality

کلیدواژه‌ها [English]

  • PAP SMEAR
  • SAMPLING ORDERING
  • ENDOCERVIX
  • EXOCERVIX
  • RESULTS OF PAP SMEAR