نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، خیابان شهید چمران، خیابان گلستان شرقی، بیمارستان آریا، بخش رادیولوژی

چکیده

زمینه و اهداف: تشخیص یرقان انسدادی در هر بیمار ضرورت بررسی سریع بیمار را از نظر علل و بررسی برنامه درمانی متعاقب آن مطرح می نماید. یکی از روش های تشخیصی مفید در این مورد تکنیک تصویربرداری است که رایج ترین آن سونوگرافی و سپس CT اسکن است. علیرغم مزایای بسیار زیاد سونوگرافی به دلیل محدودیت های تشخیصی آن استفاده از توموگرافی کامپیوتری مرسوم و مطرح شده است. این مطالعه به بررسی ارزش تشخیصی CT اسکن در عمل یرقان انسدادی می پردازد.
روش بررسی: 23 بیمار مبتلا به یرقان انسدادی توسط CT اسکن از نظر علل انسداد مورد بررسی قرار گرفته و سپس نتایج آن با نتایج جراحی بیوپسی بیماران مقایسه و حساسیت آن محاسبه شده است.
یافته ها: در این مطالعه 52.2 درصد بیماران مرد و 48.8 درصد زن بودند. میانگین سنی بیماران 58.1± 19.4 سال می باشد. شایع ترین علل تشخیص داده شده در گزارش CT اسکن شامل: متاستاز کبدی، توده پانکراس، سنگ کلدوک، کیست هیداتیک، کلانژیوکارسینوم، سنگ کیسه صفرا، سیروز، تنگی در انتهای کلدوک می باشد: حساسیت CT اسکن کل بیماران مورد مطالعه 63.6 درصد بود و در تشخیص سنگ کلدوک 66.7 درصد، توده پانکراس 71.4 درصد و متاستاز کبدی 100 درصد بود.
نتیجه گیری: CT اسکن جهت تشخیص سطح انسداد روش مفید و با حساسیت بالاست. همچنین دقت تشخیصی بالایی برای دیدن ساختار کبد دارد و چنانچه با تزریق ماده حاجب صورت گیرد، در افتراق و تشخیص ساختمان های عروقی و مجاری صفراوی کمک ارزنده ای خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

DIAGNOSTIC VALUE OF CT SCAN IN OBSTRUCTIVE JAUNDICE

نویسنده [English]

  • S NAGHIBI

چکیده [English]

Background and Purpose: The diagnosis of obstructive jaundice entails the rapid examination of the patient for the causes and following a treatment protocol. Imaging is one of the most useful diagnostic methods, ultrasonography and CT scan being the most common. Despite the advantages of ultra sonography, CT scanning has been popularized due to diagnostic limitations of the latter. Therefore, this study investigates the diagnostic value of CT scanning.
Methods and Materials: 23 patients with obstructive jaundice under went CT scan, the results of which were compared with postoperative biopsies and its sensitivity was calculated.
Results: 52.2% of the patients were mule and the rest female; their auerage age was 58:t19.4years. The most common causes reported in CT scan were Liver metastasis, pancreatic mass, Choledocal stone hydatic cyst, cholangiocarcinoma, gall bladder stone, Cirrhosis and stricture in distal choledoc. The CT sensitivity of all patients was 63.6%.lt was 66.7% for Choledocal stone, 71.4% for pancreatic mass and 100% for liver metastasis.
Conclusion: CT scan is an effective method of high sensitivity for diagnosing the level of obstruction in jaundice. Also, it is of high diagnostic accuracy for viewing the liver structure and if performed with IV contrast, it will be of valuable help in distinguishing between vascular structures from bile ducts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • OBSTRUCTIVE JAUNDICE
  • SENSITIVITY
  • CT SCAN
  • DIAGNOSTIC VALUE