نویسندگان

دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه جندی شاپور اهواز

چکیده

زمینه و اهداف: امروزه به دلیل افزایش امید به زندگی، هر زنی حداقل 3/1 طول زندگی خود را در دوران یائسگی به سر می برد. یائسگی با عوارض زودرس و دیررس متعددی همراه می باشد که منجر به مختل شدن کیفیت زندگی زنان می شود. لذا با در نظر گرفتن افزایش دوره سالمندی بخصوص در کشور ما، پیشگیری و درمان عوارض یائسگی با استفاده از عوامل درمانی طبیعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویتاگنوس بر برخی از عوارض زودرس یائسگی، شاخص کاپرمن و میزان عوارض جانبی آن در دو گروه ویتاگنوس و پلاسبو می باشد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی یک سوکور بر روی تعداد 100 نفر از دبیران یائسه مدارس دخترانه شهر ساری انجام شد که 45-60 سال سن داشته، واجد شرایط شرکت در مطالعه بوده و مایل به درمان گر گرفتگی و سایر عوارض زودرس یائسگی بودند. روش نمونه گیری غیرتصادفی بوده و افراد در دو گروه مساوی شاهد و تجربی تقسیم شدند و به مدت 2 سیکل پشت سر هم 40 قطره ویتاگنوس یا دارونما یکبار در روز دریافت کردند. اطلاعات از طریق مصاحبه و پرسشنامه ویژگی های فردی و پرسشنامه ثبت علائم شاخص کاپرمن در دو مرحله قبل از درمان و 8 مرحله بعد از درمان جمع آوری شد. در انتهای مطالعه 25 نفر در گروه تجربی و 16 نفر در گروه شاهد در بررسی آماری شرکت کردند و بقیه به علت تلخی دارو و مسائل دیگر از مطالعه خارج شدند.
یافته ها: نتایج آزمون من ویتنی نشان داد که شدت گر گرفتگی بین دو گروه در هفته دوم پس از درمان اختلاف آماری معنی داری دارد (p=0.015). در مورد تعداد گر گرفتگی نیز بین دو گروه در هفته دوم بعد از درمان با استفاده از آزمون تی مستقل اختلاف آماری معنی داری به دست آمد (p=0.015). در مورد طول مدت گر گرفتگی بین دو گروه در هفته دوم بعد از درمان با استفاده از آزمون تی مستقل اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد (p=0.004). در مورد شاخص کاپرمن نیز بین دو گروه در هفته سوم بعد از درمان با استفاده از آزمون تی مستقل اختلاف آماری معنی دار وجود داشت (p=0.001). همچنین نتایج نشان داد که میزان بهبودی کامل از نظر گر گرفتگی بعد از هفته هشتم در گروه دارو 80 درصد و در گروه دارونما 12.5 درصد بود. از نظر عارضه جانبی بین دو گروه اختلاف معنی دار آماری دیده شد (p=0.012).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج، می توان نتیجه گیری کرد که ویتاگنوس مدت و شدت گر گرفتگی و سایر عوارض گر گرفتگی را کاهش می دهد ولی عوارضی مانند تهوع و نفخ را نیز به دنبال دارد. لذا با توجه به کم اهمیت بودن این عوارض، می توان این دارو را برای درمان عوارض زودرس یائسگی در کسانی به کار برد که قادر به هورمون درمانی نیستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

EFFECT OF VITEX AGNUS CASTUSON EARLY MENOPAUSAL SYMPTOMS IN POSTMENOPAUSAL WOMEN

نویسندگان [English]

  • NA HAJIKHANI
  • Z ABBASPOUR
  • P AFSHARI

چکیده [English]

Background and purpose: Nowadays due to increase in women's life expectancy, women at least live one third of their lives after menopause. Menopause is usually accompanied with some early and late symptoms, which lead to decline the quality of daily activity of women. So concerning the increase in elderly rate in the world especially in our country (Iran), prevention and treatment of these symptoms by natural therapeutic agents are obviously important. This study has been designed to examine the vitex effects on early menopause symptoms, kupperman's index and the rate of side effects in vitex group and placebo group.
Methods and materials: This study is a blind clinical trial conducted on 100 menopausal teachers aged 45-60 years old, who were working in girl's school in Sari, Iran. This sample population had the required characteristics for participating in this study and they were volunteer for treatment if they had hot flushes and others menopause symptoms. Sampling method was based on study objective, so we divided the sampling population into two equal, (control and case) groups. The two groups were given 40 drops of vitex or placebo per day for 2 cycles continuously. Required data were collected by interview, individual characteristics questionnaire and Kupperman's index in two phases before the treatment and eight phases after the treatment. Finally there was 25 persons in case group and 16 persons in control group for statistical analysis and the others were excluded from study because of bad taste of drug and other problems.
Results: The intensity 6f hot flushes among the two groups after 2 weeks of treatment, based on Manwittny test, had a significant statistical difference (p=0.015). The frequency of hot flushes per day in these groups after 2 weeks of treatment, based on T test with independent sample, were of significant statistical difference (p=0.015). Regarding Kupperman's index in these two groups after 3 weeks of treatment by means of T test with independent sample analysis, It indicated that there is a significant statistical difference (p=0.001). Also the results showed that complete recovery rate from hot flushes after eight weeks in drug group was %80 and in placebo group %12.5 and there was significant statistical variation in two groups concerning the side effects of drug (p=0.012).
Conclusion: Vitex can reduce the intensity and frequency of hot flushes per day and regarding Kupperman's index. Vitex may reduce some other early symptoms of menopause, but there are some unimportant side effects like nausea and flatulence. So vitex could be used as a natural therapeutic agent for treatment of early menopause symptoms in subjects who can't tolerate hormone therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Menopause
  • EARLY SYMPTOMS
  • VITEX AGNUS CASTUS