نویسندگان

ساختمان شماره 2، دانشکده علوم پزشکی سبزوار، دفتر مجله

چکیده

زمینه و اهداف: سرخجه یک ویروس از خانواده توگا ویریده است که ابتلا به آن در دوران کودکی خفیف است اما ابتلا به آن در دوران بارداری باعث ناهنجاری های متعدد جنینی مثل کاتاراکت مادرزادی می شود. ایمنی ضد سرخجه در خانم های در شرف ازدواج حائز اهمیت است و در برخی از کشورها ایمن سازی دخترانی که فاقد تیتر آنتی بادی ضد سرخجه می باشند، قبل از بارداری توصیه می شود. هدف از این مطالعه تعیین ایمنی ضد سرخجه در دختران در شرف ازدواج در شهرستان سبزوار می باشد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که 186 خانم در شرف ازدواج در شهرستان سبزوار از نظر تیتر سرولوژی ضد سرخجه IgM و IgG با روش ELISA و استفاده از کیت Novum Diagnostica مورد بررسی قرار گرفته و یافته ها با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: از نظر عیار آنتی بادی IgG، 172 نفر 92.5) درصد( مثبت ولی 14 نفر 7.5) درصد( منفی بودند و جز گروه خطر می باشند. 152 نفر 81.7) درصد( از افراد با سابقه ابتلا به سرخجه، IgG مثبت داشتند در حالی که 11 نفر 5.9) درصد( دارای معیار منفی بودند.
نتیجه گیری: بین میانگین سن افراد و تیتر IgG ارتباط معنی داری وجود نداشت ولی بین ابتلا و عدم ابتلا به سرخجه و عیار آنتی بادی IgG ارتباط معنی داری وجود داشت (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

SEROEPIDEMIOLOGY OF ANTI-RUBELLA VIRUS IN PRE-MARRIAGE GIRLS OF SABZEVAR, IRAN BY ELISA METHOD

نویسندگان [English]

  • R GOLMOHAMMADI
  • E SHIRZADEH
  • R KHASHEEI

چکیده [English]

Background and Purpose: Rubella is a member of togaviridate viruses, with minor morbidity in children. Rubella infection during pregnancy causes various malformations including congenital cataract. Immunity against it is, therefore, important in girls before marriage and it is recommended in girls without antirubella antibody in some countries. This study is intended to determine the anti-rubella immunity in premarriage girls in Sabzevar, Iran.
Methods and Materials: This descriptive-analytical study was conducted on 186 pre-marriage girls in Sabzevar, Iran to determine serological anti-rubella (IgG and IgM)using ELlSA. NOVUM DIAGNOSTICA Kit was used for tests and SPSS for data analysis.
Results: 172 girls (92.5%) were positive and 14 girls (7.5%) negative, Le. high risk group.152 girls (81.7%) already infected with rubella were now positive and 11 girls (5.9%) negative.
Conclusion: Subjects' age and IgG antibody did not show any significant relationships while a significant relationship was found between exposure to rubella and IgG (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rubella
  • ANTI
  • RUBELLAANTIBODY
  • IgG
  • IgM
  • ELISA