نویسنده

دانشکده پرستاری مامایی مشهد

چکیده

زمینه و اهداف: اندازه گیری گازهای خون شریانی، بیشترین آزمایش انجام شده در بخش مراقبت های ویژه می باشد. محلول هپارین سدیم که بطور گسترده بعنوان ضد انعقاد در آنالیز گازهای خون مصرف می شود، در زمانی که حجم نمونه های خون در نمونه گیری متفاوت است غلظت های متفاوتی از هپارین در نمونه خون ایجاد می نماید که این تغییرات در غلظت، موجب تغییر نتایج آزمایش می شود. و این مساله ای است که از نظر تئوری نسبت به اهمیت زیاد بالینی، کمتر مورد توجه قرار می گیرد. لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر غلظت هپارین بر نتیجه گازهای خون انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه تجربی روی 30 نمونه شریانی بین 3 گروه آزمون با نسبت های حجم هپارین به نمونه خون 7.5 درصد، 15 درصد، و 30 درصد )هپارینه شده با 1 سی سی5000= واحد( و یک گروه شاهد )مجموعا 120 نمونه( با نسبت حجم هپارین به نمونه خون 7.5 درصد )هپارینه شده با 1 سی سی1000= واحد( انجام شد.
یافته ها: تغییرات ایجاد شده در پارامترهای ABG تا غلظت 750 واحد در هر سی سی خون 15) درصد= حجم خون/ حجم هپارین( معنی دار نبود ولی این تغییرات در غلظت 1500 واحد در هر سی سی خون 30) درصد= حجم خون/ حجم هپارین( در اکثر پارامترهای اندازه گیری شده بسیار معنی دار گردید.
نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که در نمونه گیری گازهای خون شریانی برای کاهش خطا مقدار خون کشیده شده داخل سرنگ بیش از 10 برابر میزان هپارین باقیمانده در سرنگ پس از هپارینه کردن باشد. به عبارت دیگر، اگر غلظت هپارین در حدود 375-75 واحد در هر سی سی خون باشد، هپارین موجود در نمونه بر نتایج گازهای خون تاثیر گذار نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF HEPARIN DENSITY IN BLOOD SARPLING ON THE RESULTS OF ARTERIAL BLOOD GASES

نویسنده [English]

  • J MALEKZADEH

چکیده [English]

Background and Purpose: Arterial blood gases measurement are the most frequently performed blood test in ICU. Sodium Heparin, which is vastly used as an anticoagulant in analyzing blood gases, Causes different densities of heparin in blood samples which in turn changes the test results when samples are of various volumes. Therefore, this study was conducted to determine the effect of heparin density on the arterial blood gases.
Methods and Materials: This experimental study was doue on 30 arterial blood samples with three groups of 7.5% , 15% and 30% volume of heparin to blood sample (heparinized with 1cc=5000 u) and a control group (120 samples) heparinized with 1cc=1000 u.
Results: No significant change was found in the changes by ABG parameters to the density of 75 ou per- 1cc of blood but it was significant in the density of 1500 unit per 1cc of blood in most measured parameters.
Conclusion: According to the findings, it is suggested that, in order to reduce the error, in sampling the arterial blood gases the amount of the blood drawn into syringes after heparinizing must be more than 10 times the amount of residual heparin in syringes. In other words, if heparin amounts to 75-375u in 1cc of blood, the density of heparin will not affect the results of arterial blood gases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BLOOD SAMPLING
  • Heparin
  • ARTERIAL BLOOD GASES