نویسنده

گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی سبزوار، سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: خشونت عبارت است از یک الگوی رفتاری که از طریق توسل به ایجاد ترس، تهدید، رفتار زبان آور و آزارنده به منظور اعمال قدرت و کنترل بر فردی نزدیک تحمیل می شود. این معضل مهم اجتماعی بر تمام مراحل زندگی زنان بالاخص دوران حاملگی سایه افکنده است و از شیوعی ما بین 0.9 درصد تا 20 درصد در این دوران برخوردار است. از سویی با توجه به این که حاملگی به تنهایی فشارهای جسمی و روانی بر فرد تحمیل می نماید، طبعا همراه شدن آن با عوامل استرس زای دیگر همچون خشونت می تواند باعث اثرات سویی بر جنین و مادر شود. گزارشاتی مبنی بر شیوع بالاتر از تولد نوزاد کم وزن، زایمان زودرس و مرگ داخل رحمی جنین در این زنان موجود است اما هنوز تحقیق جامعی در زمینه پیامد حاملگی این زنان به عمل نیامده است. لذا پژوهش حاضر به منظور تعیین سرانجام حاملگی و زایمان زنان تحت خشونت ساکن شهر سبزوار به مرحله اجرا در آمد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر تحقیقی توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی است که بر روی 587 زن باردار که به روش نمونه گیری آسان و در دسترس انتخاب شده بودند، انجام گردیده است. روش جمع آوری داده ها مشاهده و مصاحبه حضوری بود و جهت تعیین اعتبار و پایایی ابزار (پرسشنامه و چک لیست مشاهده) به ترتیب از روش اعتبار محتوی و مشاهده همزمان استفاده شد.
یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش 14.5 درصد زنان مورد مطالعه در دوران بارداری تحت خشونت جسمی از سوی همسرانشان قرار گرفته بودند. همچنین طول مدت مرحله سوم زایمان در زنان مورد خشونت به شکل معنی داری کمتر از سایر زنان باردار بود (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE PREGNANCY OUTCOME IN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE REFERRING TO MOBINI HOSPITAL IN SABZEVAR, IRAN

نویسنده [English]

  • M BODAGHABADI

چکیده [English]

Background and purpose: Violence is a pattern of coercive behavior designed to exert power and control over a person in an intimate relationship through the use of intimidating, threatening, harmful or harassing behavior. This significant social hassle affects all female life particularly their pregnancy life, when its prevalence varies between 0.9% and 20%. On the other hand, due to the naturally stressful experience of pregnancy, its association with violent behaviors can have adverse effects on both mother and the baby. There have been reports of low birth weight cases, early labor and still births in such victims but no comprehensive study has been conducted in this regard. The purpose of this study has been to determine the pregnancy outcome in pregnant women who had been victims of physical violence by their spouses.

Methods and Materials: This cross-sectional descriptive analytical study was conducted on 587 pregnant women selected through convenient sampling. Data collection was done through observation and face-to-face interview. Content validity and simultaneous observation were used to determine the validity and reliability of the questionnaire and checklist, respectively.

Results: 14.5% of the subjects were under domestic violence during pregnancy. Also, in victims of domestic violence the third phase of labor was significantly longer (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • VIOLENCE
  • pregnancy
  • PREGNANCY OUTCOME