نویسندگان

گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، چهارراه دکترا، مشهد

چکیده

زمینه و هدف: حاملگی رویدادی بالقوه تنش زاست که می تواند موجب بروز یا تشدید عوارضی چون تهوع، بی خوابی، زایمان زودرس، پره اکلامپسی و غیره شود. به دلیل ویژگی های خاص کشورهای در حال توسعه و ضعف اطلاعاتی در این زمینه، پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل تنش زای دوران بارداری انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. برای تهیه ابزار شناسایی عوامل تنش زای متناسب با وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه ما، ابتدا پژوهشی با رویکرد کیفی از طریق مصاحبه نیمه باز با افراد صاحب نظر در حرفه مامایی و 30 مادر باردار که از نظر سن، تعداد بارداری، تحصیلات و ... در شرایط متفاوتی بودند، انجام شد. اعتبار آن به شیوه اعتبار محتوا و اعتماد آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ (75 درصد) تعیین شد. سپس به روش نمونه گیری چند مرحله ای و از طریق مصاحبه ساختاری با استفاده از پرسشنامه نیمه باز با 165 زن باردار واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز مراقبت های قبل از تولد درمانگاه ها و مطب های خصوصی شهر مشهد، داده ها در چهار بخش مشخصات فردی، باروری، عوامل تنش زا و حمایت اجتماعی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های تحلیل عاملی، مجذور کای و ... با استفاده از نرم افزار SPSS و ضریب اطمینان 95 درصد انجام گرفت.
یافته ها: 51 عامل تنش زای دوران بارداری در شش حوزه شناسایی شدند که به ترتیب عبارت بودند از: 1- سلامت 2- تصور دیگران نسبت به فرد 3- محیطی 4- شخصی و خانوادگی 5- مذهبی 6- مالی. شدیدترین عوامل تنش زا عبارت بودند از تنش ناشی از تولد نوزاد بیمار یا ناقص الخلقه، درد زایمان، لطمه به سلامت مادر در بارداری و زایمان، تغییر حرکات جنین، بخیه زایمان و انتخاب روش مناسب پیشگیری از بارداری پس از زایمان، به علاوه نتایج در رابطه با شدت تنش مادران باردار نشان داد که 16.7 درصد مادران تنش شدید و 13.6 درصد تنش خفیف را تجربه کرده اند. همچنین بین نمره تنش با سطح تحصیلات مادر، میزان رضایت از ازدواج، رتبه حاملگی، تعداد زایمان، میزان رضایت از حاملگی، حمایت اجتماعی و حمایت همسر رابطه معنی دار وجود داشت (P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE STRESSORS ASSOCIATED WITH PREGNANCY

نویسندگان [English]

  • M FIROOZI
  • P SALARI
  • A SAHEBI

چکیده [English]

Background and Purpose: Pregnancy is a potentially stressful event which can lead to such complications as nausea, insomnia, preterm labor, preeclampsia and-so on. Due to the spectacular case of developing countries and insufficient information in this regard, the present study is conducted to determine the stressors associated with pregnancy.

Methods and Materials: This study is a descriptive-analytical research. In order to develop an instrument for determining the stressors appropriate to the social and cultural status of Iranian community, a qualitative approach was adopted to do a semistructured interview with obstetricians and 30 pregnant women who varied in age, parity, education, etc. Content validity used for validation, and Cronbach alpha was calculated (0.75) for the reliability of the instrument. Relevant data were obtained in four categories including personal characteristics, fertility, stressors and social support through multistage sampling and structured interview with 165 qualified pregnant women who referred to private and governmental care centers in Mashad, Iran in 1377 (1998). Data analysis was dined in SPSS using factor analysis and chi-square with the confidence interval of 95 percent.

Results: 51 stressors associated with pregnancy were identified: (1) Health, (2) What people think of me, (3) Environmental matters, (4) Family-Personal Relationships, (5) Religious issues and (6) Financial Problems. The strongest stressor include giving birth to babies with major disease or disorder, labor pain, damage to mother’s health during pregnancy or labor, change in the Planning. 16.7% experienced server stress and 13.6% mild stress. Statistically significant relationships were found to exist between stress and mother’s education, satisfaction of marriage, gravidity, parity, satisfaction rate of pregnancy, social support and partner support (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • pregnancy
  • Stressor
  • Health
  • Social Support