نویسندگان

درمانگاه تامین اجتماعی، خیابان امیرکبیر، چهارراه هواشناسی، سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: ویروس آنفلوانزای تیپ A باعث ایجاد بیماری در انسان، طیور و حیوانات پست می شود و اخیرا گزارش هایی مبنی بر انتقال تحت تیپ H9N2 و H5N1 از طیور به انسان به چاپ رسیده است. هدف از این تحقیق، بررسی وجود آنتی بادی H9N2 در افراد مرتبط با صنعت پرورش طیور است که به این وسیله احتمال انتقال و ابتلا به این سویه مورد بررسی قرار می گیرد.
مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشات سرولوژی بر روی 100 نمونه خون افراد در تماس با طیور انجام گرفت و آنتی بادی ویژه آنفلوانزای تحت تیپ H9N2 به روش ممانعت از هماگلوتیناسیون اندازه گیری شد. همچنین حساسیت و ویژگی کیت الیزا تهیه شده در مقایسه با روش ممانعت از هماگلوتیناسیون که روشی استاندارد می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از بین تعداد 100 مورد آزمایش HI تعداد 45 مورد به طور تصادفی انتخاب و به روش الیزا اندازه گیری شدند.
یافته ها: 66 درصد از افراد مرتبط با طیور دارای تیتر آنتی بادی مثبت بودند. ویژگی تست الیزا در مقایسه با HI، 20 درصد و حساسیت آن 87.5 درصد بود.
نتیجه گیری: وجود آنتی بادی H9N2 در سرم افراد مورد مطالعه حاکی از شیوع ویروس H9N2 در بین طیور و انتقال آن به افراد در تماس با طیور و احتمال ابتلای این افراد را نیز دارد. همچنین کیت الیزای تهیه شده (Whole virus) با این روش نمی تواند کاربرد اساسی در تشخیص آنتی بادی H9N2 داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

SEROLOGICAL STUDY OF INFLUENZA SUBTYPE A/H9N2 BY ELISA AND HEMAGGLUTINATION INHIBITION AMONG THE POULTRY WORKERS IN AHWAZ, IRAN (2003-4)

نویسندگان [English]

  • M MAK VANDI
  • M FATAHI ABDIZADE
  • AR SAMARBAFZADEH

چکیده [English]

Background and Purpose: Type a influenza virus causes infection in man, avian and primates. It has recently been reported that avian H5N1 and H9N2 subtypes were transferred to man. The purpose of the study is, therefore, to investigate the probability of H9N2 transmission from poultry to people engaged in poultry farming industries.

Methods and material: In this study, serological tests were carried out on 100 blood samples of contacted cases and special antibody of H9N2 subtype was measured by hemagglutination inhibition. Also, the sensitivity and specificity of the prepared ELISA test kit were measured in comparison with the standard method of hemagglutination inhibition. Out of 100 HI tests, 45 cases were normally selected and measured by ELISA.

Results: 66 percent of contacted cases had the specific H9N2 antibody. ELISA specificity and sensitivity, in comparison with HI, were 20% and 87.5% respectively.

Conclusion: The Presence of H9N2 antibody in the subject's serum suggest the prevalence of H9N2 virus among poultry, its transfer to people exposed and the possibility of their infection. Also, diagnosis influenza H9N2 antibody.

کلیدواژه‌ها [English]

  • INFLUENZA
  • Antibody
  • ELISA
  • H9N2
  • HEMAGGLUTINATION INHIBITION