نویسندگان

گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، توحید شهر، سبزوار

چکیده

زمینه و هدف: تحقیقات زیادی در رابطه با ورزش و سیستم ایمنی انجام شده است ولی درباره اثر آمادگی جسمانی بر این سیستم تحقیقات اندکی انجام شده است، با توجه به این مساله، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر دوازده هفته تمرینات آمادگی جسمانی بر برخی از شاخص های سیستم ایمنی از جمله IgG، نوتروفیل ها، لنفوسیت ها و هورمون کورتیزول سرمی زمان استراحت در دانشجویان ورزشکار می باشد.
مواد و روش ها: در این تحقیق، 11 دانشجوی ورزشکار (سن 22.02±2 سال، وزن 61.2±5.3 کیلوگرم و قد 174±4.45 سانتیمتر) به عنوان گروه تجربی و 11 دانشجوی غیر ورزشکار (سن 22.5±2.5 سال، وزن 62.1±6.2 کیلوگرم و قد 173±3.5 سانتیمتر) به عنوان گروه کنترل به صورت غیر تصادفی انتخاب شدند. نمونه های خونی 11 ورزشکار در زمان استراحت قبل از تمرینات آمادگی جسمانی گرفته شد. تمرینات آمادگی جسمانی شامل تمرینات قدرتی، سرعتی و استقامتی با شدت 100-65 درصد ضربان قلب بیشینه بود. پس از دوازده هفته نمونه های خونی از هر دو گروه گرفته شد.
یافته ها: تحلیل آزمون تی مستقل و تی وابسته نشان داد که تمرینات آمادگی جسمانی تاثیر معنی داری بر IgG و کورتیزول سرمی زمان استراحت ندارد (به ترتیب P>0.81 و P>0.65) ولی باعث کاهش معنی دار نوتروفیل ها و افزایش معنی دار لنفوسیت ها می گردد (به ترتیب P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

INFLUENCE OF PHYSICAL FITNESS TRAINING ON SOME IMMUNE SYSTEM MARKERS IN ATHLETIC STUDENTS

نویسندگان [English]

  • MR HAMEDINIA
  • R ASKARI

چکیده [English]

Purpose: Many researches have been conducted on the relationship between exercise and immune system but few have focused on the effect of physical fitness programs on the system. Therefore, this study was carried out to investigate the influence of a 12-week program on such markers as IgG, neutrophils, lymphocytes and serum cortisol at rest in athletic students.

Method and Materials: In this study, 11 athletic students (age 22.02±2 years, weight 61.2±5.3 Kg and stature 174±4.45 cm) voluntarily participated as the experimental group and 11 nonathletic students (age 22.5±2.5 years, weight 62.1±6.2 Kg and stature 173±3.5 cm) voluntarily participated as the control group. Blood samples were collected at rest from athletic students before physical fitness training. The program included resistance, speed and endurance training with intensity 65–100% maximal HR. After 12 weeks, blood samples were collected from both groups.

Results: Dependent and independent t-test analysis indicated that physical fitness training did not significantly change serum IgG and cortisol at rest (p>0.81 and p>0.65 respectively). It significantly decreased neutrophils and increased lymphocytes (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • PHYSICAL FITNESS TRAINING
  • ATHLETIC STUDENT
  • immune system
  • CORTISOL HORMONE