نویسندگان

مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)، بخش اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

زمینه و هدف: امروزه درمان های متنوعی برای بی اختیاری استرسی ادرار وجود دارد که شامل درمان های محافظه کارانه، طبی و جراحی بوده و هر کدام از معایب و مزایایی برخوردار هستند. در این مقاله به بررسی و اعلام نتایج تعلیق گردن مثانه و انجام کولپورافی قدامی همزمان در بیماران مراجعه کننده با شکایت بی اختیاری استرسی ادرار که در معاینه، سیستوسل گرید II و III داشته اند، پرداخته شده است.
مواد روش ها: طی سال های 82-1380، تعداد 135 بیمار خانم با شکایت بی اختیاری ادراری به درمانگاه اورولوژی و زنان مراجعه کردند که از این میان، تعداد 72 بیمار مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار و 21 بیمار مبتلا به بی اختیاری مخلوط با برتری بی اختیاری استرسی ادرار بودند. با توجه به شدت بی اختیاری استرسی ادرار و معاینه فیزیکی (وجود سیستوسل گرید II و III همزمان) و عدم موفقیت با درمان های محافظه کارانه، تعداد 58 نفر جهت عمل جراحی کولپورافی قدامی و ساسپنشن سوزنی همزمان انتخاب شدند.
یافته ها: مورتالیتی حین و بعد از عمل، در این بیماران وجود نداشت. در 13 بیمار (22.4 درصد) دو روز بعد از عمل سوند ادراری کشیده شد ولی بیمار قادر به ادرار کردن نبودند و در 11 مورد، پس از یک هفته سونداژ، مشکل بیمار رفع گردید و در 2 بیمار احتباس ادراری تکرار شد که توصیه به سوندگذاری مداوم تمیز (Clear Intermittent Catheterization) شد و پس از دو هفته، بیمار قادر به ادرار کردن طبیعی بود. در یک بیمار که به علت دیزوری مقاوم به درمان، سونوگرافی و سیستوسکوپی انجام شد، نخ به داخل مثانه مهاجرت کرده بود که به وسیله سیستوسکوپ خارج شد. 55 بیمار (94.9 درصد) بهبود علایم را یک سال پس از عمل ذکر می کردند و در 47 بیمار (81 درصد) موفقیت کامل (خشک بودن بیمار) حاصل شد. میزان باقیمانده ادراری در تمام بیماران یک ماه بعد از عمل اندازه گیری شد که در 100 درصد بیماران کمتر از حد فوقانی نرمال بود.
نتیجه گیری: میزان موفقیت در این مطالعه نسبت به مطالعات مشابه بالاتر بود. با توجه به میزان پایین مورتالیتی و موربیدیتی و میزان بالای موفقیت پس از عمل برای زنانی که با بی اختیاری استرسی ادرار و سیستوسل گرید II و III مراجعه می نمایند، روش درمان جراحی همزمان کولپورافی قدامی و ساسپنشن سوزنی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

STUDY OF THE RESULTS OF SIMULTANEOUS ANTERIOR COLPORRHAPHY AND NEEDLE SUSPENSION IN PATIENTS WITH STRESS URINARY INCONTINENCE AND GRADE III AND II CYSTOCELE

نویسندگان [English]

  • MR DARABI
  • M KESHVARI
  • M MOHSENI

چکیده [English]

Background and Purpose: There are various therapies for stress urinary incontinence (SUI) which include conservative, medical and surgical therapies, each with advantages and disadvantages. In this article, the results of simultaneous needle suspension and anterior colporrhaphy in patients with SUI who had grade III and II cystocele in physical examination.

Methods and Materials: From 1380 to 1382 (2000-2003), 135 women with complaints of UI referred to Urology and Gynecology clinics. Of these, 72 patients suffered from SUI and 21 patients from mixed urinary incontinence with a predominance of SUI. Due to SUI severity, physical examination (cystocele grade II and III) and failure of conservative therapies, 58 patients underwent simultaneous anterior colporrhaphy and needle suspension.

Results: Peri- and postoperative mortality did not occur. In 13 cases (22.4%), foley catheter was removed two days after surgery but they were unable to void. In 11 cases, the problem was solved after catheterization for one week. In 2 cases, UI occurred and CIC was recommended; after two weeks CIC, they were able to urinate. In one case, sonography and cystoscopy were done due to dysuria resistant to medical treatment; cystoscope was used to extract the suture which had migrated to the bladder. 55 patients (94.9%) indicated improved symptoms one year after surgery. Perfect success (dryness) was observed in 47 patients (81%). Urinary residue, measured one month after surgery, was less than the normal upper limit in all cases.

Conclusion: Success rate of this study is higher than previous studies. Simultaneous needle suspension and anterior colporrhaphy is therefore recommend for patients with SUI and grade III and II cystocele due to the high success rate and low morbidity and mortality rate of the procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • STRESS URINARY INCONTINENCE
  • CYSTOCELE
  • NEEDLE SUSPENSION
  • ANTERIOR COLPORRHAPHY